(ต่อจากตอน 1/2)
 (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒)

(๑๒) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าวและสถิติข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในอำนาจของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองบังคับการปราบปราม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
รวมทั้งป้องกันปราบปรามการก่อการอาชญากรรมที่ต้องใช้กำลังปฏิบัติการเสริมจำนวนมาก หรือ
สนับสนุนการป้องกันปราบปรามการก่อการจลาจล และการควบคุมฝูงชน
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หรืออาวุธสงคราม
และความผิดที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษต่าง ๆ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) อำนวยความสะดวก ให้บริการ และจัดการจราจรบนทางหลวงและ
ทางพิเศษต่าง ๆ
๕) ควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงและทางพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองบังคับการตำรวจรถไฟ มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า และเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(จ) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๔) ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) กองบังคับการตำ รวจน้ำ มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
๓) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน้ำไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทย
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงานและการจัดระเบียบ
สังคม และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการทุจริตในวงราชการ และ
ความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือในวงราชการ และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักร
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศของ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) - (จ) กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ - ๔ แต่ละหน่วยงาน
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
๓) สืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว การวิเคราะห์ข่าว งานสถิติข้อมูล
การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ช) กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการ
ปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษและสนับสนุนเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) รับผิดชอบกำกับดูแล บำรุงรักษารถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่และสนับสนุน
รถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๔) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานสื่อสาร และงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานวิเคราะห์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจประวัติบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ
ตามที่ร้องขอ
๘) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่ให้มีอำนาจหน้าที่
หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
พฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๒ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวเฉพาะด้าน ตลอดจนงานการข่าว
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล งานการข่าวระหว่างประเทศ ตลอดจนการประสานงาน
การข่าวระหว่างประเทศ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสำคัญ
ทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
๒) งานต่อต้านข่าวกรอง และงานสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๔ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน กำหนดหัวข้อข่าว รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห์ ประมวลผล และประเมินสถานการณ์ข่าวกรอง รวมถึงงานการผลิต และกระจายข่าวกรอง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ช) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์องค์ความรู้ วิทยาการ
และพัฒนาการสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการข่าว
๒) รวบรวมและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และจัดทำข้อสรุป
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการข่าว
๓) เป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้านการข่าว
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๕) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย และงานประเมินผลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศของ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานกรุงเทพ และ
ท่าอากาศยานแห่งอื่น หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) - (ช) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ - ๖ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้าม งานส่งกลับ และงานห้องกัก ตลอดจน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ซ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำ เนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้าม งานส่งกลับ และงานห้องกัก ตลอดจน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(ฌ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒) ส่งเสริมประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และการบริหารงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ในสังกัด
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๖) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการข่าว และยุทธการด้านการรักษาความมั่นคง
และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๔) ดำ เนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
งบประมาณ งานสถิติ งานวิจัย และงานประเมินผลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคม ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน
๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) - (จ) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ แต่ละหน่วยงาน
มีอำนาจหน้าที่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน
รวมทั้งการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามที่มีการร้องขอ
๓) พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) กองบังคับการฝึกพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการฝึกพิเศษ การฝึก
ทบทวน และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการฝึก
สุนัขตำรวจ
๔) ดำเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ช) กองบังคับการสนับสนุน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานโยธาธิการ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานยานพาหนะขนส่ง งานส่งกำลังบำรุง งานสื่อสาร งานสวัสดิการ
และงานการแพทย์ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้ง
รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น ๆ
๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตำรวจพื้นที่ในด้านการป้องกัน
และปราบปราม การรบพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย งานกิจการพิเศษ และการเก็บกู้วัตถุระเบิด
รวมทั้งการฝึกอบรมอาวุธ ยุทธวิธี และการรบพิเศษ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและ
ที่ประทับ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฌ) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑) อำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาทดลองตามแนวพระราชดำริ ตลอดจน
การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๗) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
(ก) กองบังคับการอำนวยการถวายความปลอดภัย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
นายตำรวจราชสำนักประจำ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสำนักงาน
นายตำรวจราชสำนักประจำ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานนายตำรวจ
ราชสำนักประจำ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานนายตำรวจ
ราชสำนักประจำ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
นายตำรวจราชสำนักประจำ
๗) ดำ เนินการเกี่ยวกับงานแผนถวายความปลอดภัยและสนับสนุน
ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ
๘) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ถวายความปลอดภัย
๙) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการเสด็จ
ขบวนการเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
๒) ปฏิบัติงานตามพระราชประสงค์
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในราชสำนัก
๔) ปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบจากสมุหราช
องครักษ์
๕) ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ถวายความปลอดภัย
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๘) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของสำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย และงานประเมินผล ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม ประสานงาน
เผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารงานเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพิสูจน์หลักฐานและการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๔) ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ และการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ
๕) สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานเฉพาะทาง
และตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๖) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการพิสูจน์หลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติอาชญากร
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาและบุคคล
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหา
และบุคคล
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านทะเบียนประวัติอาชญากรและ
การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
๕) ประสานงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบ
ลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลกับหน่วยงาน
วิทยาการตำรวจที่เกี่ยวข้อง
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการเดินทาง
ไปต่างประเทศ
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) - (ฐ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ - ๑๐ แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิทยาการตำรวจ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และ
การตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านวิทยาการตำรวจให้แก่ข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฑ) สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๒) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของบุคลากร การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฒ) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในกรณี
เหตุภัยพิบัติ หรือเหตุพิเศษอื่น
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสูญหายและ
ศพนิรนาม
๓) ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสาขาต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศมาร่วมกันพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
๔) อำนวยการและสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ณ) ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ เหตุการณ์ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดระหว่างประเทศ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบติดต่อสื่อสาร ควบคุม สั่งการ การสืบสวน
ค้นหาข่าวระหว่างชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด รวมทั้งการวิจัยพัฒนา ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางเทคนิคด้านการสื่อสาร
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนปฏิบัติการชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ของหน่วยต่าง ๆ เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ไม่มี
ความชำนาญในเทคโนโลยีหรือรูปแบบของวัตถุระเบิดดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมการเก็บกู้
ทำลาย และพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์วัตถุระเบิด ทำหน้าที่
เก็บชิ้นส่วนวัตถุพยาน ตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิด และตรวจหาร่องรอยอื่น ๆ โดยศึกษาวิเคราะห์
เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และหาแนวทางป้องกัน และปราบปราม ตลอดจนควบคุมการผลิต
การใช้ การจำหน่าย การนำเข้า และอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๙) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของสำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) กองตำรวจสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) อำนวยการ ควบคุม ดูแล ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
การปฏิบัติการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ศึกษาค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานกลางเครื่องมือสื่อสาร ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุประเภทต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาการสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ใช้ใน
ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ตรวจซ่อม และ
บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งปวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ดำเนินการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์การกระทำผิดโดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวโน้มการกระทำผิด
และเผยแพร่แผนประทุษกรรมของผู้กระทำผิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ปัญหาการกระทำผิด
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่การให้บริการข้อมูลข้อสนเทศต่าง ๆ
รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) จัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของชาติ
๒) ศึกษาค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานกลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลข้อสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒๐) กองบัญชาการศึกษา
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกองบัญชาการศึกษา
๒) ดำ เนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
กองบัญชาการศึกษา
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ของกองบัญชา
การศึกษา
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของกองบัญชาการศึกษา
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการศึกษา
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของบัญชาการศึกษา
๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ
ข้าราชการตำรวจ
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการตำรวจ
๒) กำหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
๓) กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย
ประเมินคุณภาพ ติดตามผล และรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ
๕) ประสานการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัน
๖) สร้าง พัฒนา เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาอบรม รูปแบบ และเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล
และประเมินผลหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการตำรวจ
๗) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) วิทยาลัยการตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ตามหลักสูตรผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตำรวจและศาสตร์สาขาอื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้กับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเว้นตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙
และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการตำรวจและศาสตร์สาขาอื่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางวิชาการและจัดทำมาตรฐานการศึกษาและระบบการเรียนการสอนของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้กับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวย
ความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
๕) เป็นศูนย์กลางการฝึก และพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี และการยิงปืนของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จ) กองการสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและการสอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ เทคนิค
เครื่องมือและวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
๓) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ฉ) สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ประสานและสนับสนุนการดำเนินการจัดฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒) ดูแลรักษา และควบคุมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของสถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบราชการ
๓) ดำเนินการตั้งงบประมาณสมทบ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ช) กลุ่มงานอาจารย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการสอนและเป็นวิทยากรการศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและวิชาการตำรวจ
รวมทั้งศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการและการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
๓) จัดทำตำรา คำสอน เอกสารทางวิชาการ
๔) บริหารหลักสูตรและร่วมพิจารณาสรรหาครูอาจารย์ผู้สอนและวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการศึกษาอบรม
๕) ให้คำปรึกษา เผยแพร่ และสนับสนุนทางวิชาการแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมข้าราชการตำรวจและหน่วยงานต่าง ๆ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒๑) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ

(๒๒) โรงพยาบาลตำรวจ
(ก) กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของโรงพยาบาลตำรวจ
๒) ดำ เนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลตำรวจ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ
อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสารของโรงพยาบาลตำรวจ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานเวชระเบียน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตำรวจ
๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัยของโรงพยาบาลตำรวจ
๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ข) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลตามความจำเป็นของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการทางการสาธารณสุขของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง งานบรรณ
สารสนเทศ งานอุปกรณ์การศึกษา และงานเผยแพร่และบริการวิชาการ
๔) สนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
๕) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางการแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการทาง
การแพทย์
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์
และค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์และนิติเวชศาสตร์ ในบุคคลที่มีชีวิต ศพ เศษหรือ
ส่วนของศพ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านนิติเวชศาสตร์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
และบุคคลภายนอก
๓) ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางนิติเวชศาสตร์แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรักษาสภาพศพ และพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ง) - (ฝ) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงานชีวเคมี
กลุ่มงานตา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงาน
เภสัชกรรม กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กลุ่มงาน
สังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานหู คอ จมูก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลดารารัศมี และโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ และวิจัยทางการแพทย์
๓) ให้การรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
ครอบครัว ตลอดจนประชาชน
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามข้อ ๒ ที่มีฐานะต่ำกว่าระดับ
กองบังคับการให้ออกเป็นระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการตามข้อ ๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการตามข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้
เพื่อกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง และให้นำประกาศ
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม


ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

 

เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๗ กันยายน ๒๕๕๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว
สมควรแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระบุ
อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ