Home

 

หนังสือสัญญานายหน้า

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Monday, 01 June 2009 09:11

                                                   หนังสือสัญญานายหน้า

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ..............ณ ที่บ้านเลขที่..........ถนน......................ตรอก/ซอย..........................แขวง.....................เขต.....................กรุงเทพมหานคร   ระหว่าง ข้าพเจ้า.........................................อายุ............ปี อยู่ที่บ้านเลขที่................ถนน.....................ตรอก/ซอย......................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด..............................ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่าผู้ให้สัญญา    ฝ่ายหนึ่ง กับ ข้าพเจ้า.........................................อายุ.......ปี อยู่ที่บ้านเลขที่....................ถนน......................ตรอก/ซอย..........................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.......................ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่านายหน้า    อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญา  มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

 

ข้อ 1. นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้า ให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ.............................................โดยมีความประสงค์จะขายทรัพย์ดังกล่าว

 

ข้อ 2. นายหน้าตกลงจะเป็นผู้ติดต่อหาผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว     ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญา  กับผู้ซื้อจนเสร็จ

 

ข้อ 3.  หากผู้ให้สัญญาสามารถขายทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้  เนื่องจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาได้ขายทรัพย์ ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า..............................บาท  ผู้ให้สัญญาตกลงจ่ายเงินค่านายหน้าให้เป็นเงิน......................บาท (.........................................)
โดยตกลงจะชำระเป็นงวด ๆ ดังนี้
ก.ในวันที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จะจ่ายให้เป็นเงิน.............................บาท
หรือตามอัตรา......................เปอร์เซ็นต์  ของจำนวนมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้
ข. ในวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินครบถ้วนจากผู้ซื้อ  ส่วนที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด
ค. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกัน และ ผู้ให้สัญญา ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนผู้ให้สัญญา จะชำระค่านายหน้าทันที่ หรือ ภายในสองวัน ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ

ข้อ 4.  ในกรณีที่ นายหน้า ได้ค่านายหน้า จากผู้ซื้อ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชำระค่านายหน้า

ข้อ 5. ในกรณีที่นายหน้าสามารถขายทรัพย์ได้เกินหรือสูงไปกว่าที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า โดยนายหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบมีภาระเป็นผู้เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียม ต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเฉพาะส่วนที่เกินซึ่งนายหน้าเป็นผู้ได้รับเงิน

 

ข้อ 6. ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้ค่าใช้จ่ายแก่นายหน้า เท่าที่จำเป็นสำหรับในกรณีที่หาผู้ซื้อมาทำสัญญาซื้อทรัพย์สำเร็จ เป็นเงินอีก..............................บาท(.......................................)

 

ข้อ 7. สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ................
จนถึงวันที่......เดือน....................พ.ศ. ................หากนายหน้ายังไม่สามารถหาผู้ซื้อ มาทำสัญญาซื้อขายได้สำเร็จ  ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกันโดยไม่จำต้องบอกกล่าว

 

ข้อ 8. ในกรณีที่นายหน้าทำหน้าที่ผิดสัญญานายหน้า ทำให้ผู้ให้สัญญาเสียหายผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากนายหน้าได้อีก

 

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาไม่ยอมขายทรัพย์ เมื่อนายหน้าได้ชี้ช่องและจัดการให้ได้เข้าทำสัญญาแล้ว ผู้ให้สัญญา ตกลงยอมชำระเงินให้กับนายหน้า ตามสัญญานี้เว้นแต่ในกรณี ทรัพย์ที่ขายถูกทางราชการเวณคืน หรือมีคำสั่งศาลห้ามจำหน่ายอันมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้สัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น.........ฉบับ มีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้สัญญา

(.....................................................................)


ลงชื่อ..............................................................นายหน้า

(.....................................................................)


ลงชื่อ..............................................................พยาน

(....................................................................)


ลงชื่อ..............................................................พยาน

(...................................................................)

 

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์ , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated (Tuesday, 02 June 2009 02:44)
VALID CSS   |   VALID XHTML