Home

 

สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Friday, 29 May 2009 06:27

                                                            สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

โครงการ…………………
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่…………………………
เมื่อวันที่…………เดือน………………พ.ศ.……………

ระหว่างข้าพเจ้า………………………………โดย…………………………………กรรมการผู้มีอำนาจ อยู่ที่…………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับข้าพเจ้า…………………………โดย…………………………สถานที่ประกอบการค้าเลขที่……………………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญา  มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ1.ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบเฟอร์นิเจอร์ในพิมพ์เขียวจำนวน……….ชุด……………แผ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย   เพื่อนำไปใช้ที่อาคารเลขที่…………………………………………โดยแบ่งราคาค่าจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องทำดังนี้…………………………………….............................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………………..บาท (…………………)
ราคาดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ไม้ ค่าขนส่ง ค่าสี ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ2.ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาช่างฝีมือดี เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน พร้อมกับจัดหาช่างฝีมือผู้ชำนาญมาควบคุมการทำงาน  เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบพิมพ์เขียวที่กำหนดไว้จนกว่างานจะเสร็จพร้อมติดตั้ง ณ เลขที่……………………

ข้อ3.ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานที่ว่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด วันที่……………………เดือน…………………พ.ศ………….โดยจะเริ่มลงมือทำงาน ตั้งแต่วันที่…………เดือน……………….พ.ศ. ………………
หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาข้างต้น  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ…………………..บาท (…………………..) จนกว่างานจะแล้วเสร็จเว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้ายังก่อสร้างไม่เรียบร้อยหรือเพราะการสั่งหยุดงานชั่วคราวของผู้ว่าจ้าง

ข้อ4.ผู้ว่าจ้างตกลงให้ค่าจ้างในการทำเฟอร์นิเจอร์ตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงิน………………บาท(………………..) โดยในวันทำสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินมัดจำจำนวนเงิน……………บาท(……………….) เพื่อให้ผู้รับจ้างไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผู้รับจ้างได้รับไว้แล้ว  เช็คธนาคาร…………………………เลขที่………………………………..สั่งจ่ายลงวันที่………………………จำนวนเงิน………………บาท (………………………) สำหรับส่วนที่ยังค้างอยู่อีกจำนวนเงิน ………………..บาท (……………..) ผู้ว่าจ้างจะชำระทุก ๆ 15 วันโดยคำนวณราคาตามผลงานที่ส่งมอบ  โดยผู้รับจ้างจะต้องยื่นใบเบิกเงินพร้อมแจ้งรายละเอียดผลงานแต่ละอย่างที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบเพื่อคำนวณ  และเมื่อถูกต้องแล้วผู้ว่าจ้างก็จะชำระเงินภายในกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับความถูกต้องแล้ว   ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ไม่เกินวงเงินมัดจำแต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเงินมัดจำไว้ได้ก่อนเมื่อปรากฏว่าค่าทำเฟอร์นิเจอร์ที่ยังมิได้ส่งมอบมีราคาต่ำกว่าเงินมัดจำ

ข้อ5.ในการทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้วิศวกร หรือสถาปนิก หรือผู้บริหารโครงการก่อสร้าง  เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามสัญญานี้

ข้อ6.งานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่……………………………………………

ข้อ7.ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง   แต่ทั้งนี้งานที่ผู้รับจ้างช่วงได้ทำไปโดยความยินยอมของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ8.ผู้รับจ้างตกลงที่จะยอมรับผิดในเขตอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง  อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอื่น ๆ เกิดแก่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง  หรือบุคคลอื่นใดในบริเวณที่ทำงานจ้างในสถานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างโดยการกระทำของคนงาน  ช่าง  หรือบริวารของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ9.หากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนเห็นว่า ผู้รับจ้างทำงานไม่เรียบร้อย ใช้ลูกจ้างฝีมือไม่ดีมาทำงานหรือทำงานล่าช้า  คาดได้ว่างานอาจจะไม่เสร็จได้ทันตามสัญญา   ถ้าผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนแล้วยังเพิกเฉย ไม่จัดการแก้ไข  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้   ถ้าผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นมาทำงานนี้ต่อไปได้จนงานเสร็จ  หากปรากฏว่าเงินค่างานที่เหลือไม่พอสำหรับทำงานรายนี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้างในกรณีที่มีการปรับรายวัน  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า  ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น  และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาไว้  สถานที่ก่อสร้าง……………………………..โดยเฉพาะเพื่องานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว  เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้  หากยังมีเงินค่าจ้างที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายเหลืออยู่  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ10.ผู้รับจ้างสัญญาว่า เมื่องานแล้วเสร็จก็จะรีบทำการขนย้าย รื้อถอน เก็บกวาดสัมภาระต่าง ๆให้พ้นจากสถานที่ก่อสร้าง………………………………….ของผู้ว่าจ้างพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความดีโดยตลอดแล้ว   จึงได้ลงชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ว่าจ้าง           ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับจ้าง

(……………………………………….)             (………………………………………….)

ลงชื่อ……………………………………พยาน              ลงชื่อ……………………………………….พยาน

(……………………………………….)             (………………………………………….)


กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์ , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML