Home

 

สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:44

สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร


วันที่………..เดือน………………………….. พ.ศ……..…


     หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………………………โดย
……………………………………………………………………. ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่าซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง
กับ………………………………………………. อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่……………….. หมู่ที่………..
ถนน…………………………………. ซอย……………………………. แขวง/ตำบล………………………….
เขต/อำเภอ……………………………. จังหวัด…………………………….. โทร. …………………………….
ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้เช่าซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมทำข้อตกลงและเงื่อนไขกัน ดังมี
ข้อความต่อไปนี้
     ข้อ 1.  ผู้ให้เช่าซื้อตกลงยินยอมให้ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคารในที่ดินแปลงหมายเลขที่……….
……………………….(ตามแผนผังแนบท้ายสัญญานี้)  ในโฉนดหรือส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่……………….
เลขที่ดิน………………ระวาง……………………… ตำบล…………………… อำเภอ………………………..
จังหวัด……………………………….. เป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณ……………………………………. ตารางวา
กว้างประมาณ…………..เมตร ยาวประมาณ…………………..เมตร และอาคารบ้านเลขที่……………………
ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเช่าซื้อกันตามสภาพของอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจำนวนหนึ่งหลัง  ซึ่งตั้งอยู่บน
ที่ดินดังกล่าวข้างต้น  โดยผู้เช่าซื้อได้ไปตรวจดูสภาพอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หากเนื้อที่ที่ดินซึ่งมีการแบ่งแยกแล้วมีจำนวนขาดหรือเกิน ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินดีตกลงให้ลดหรือเพิ่ม
จำนวนเงินตามเนื้อที่ในโฉนดเป็นราคาตารางวาละ……………..บาท (…………………………………………)
     ข้อ 2.  ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงราคาที่ดินและอาคารตามสัญญาในข้อ 1.  ในขณะสัญญานี้ชำระเงินให้
ไม่ครบตามจำนวนนี้  ส่วนที่เป็นราคาเงินสดคงเหลืออยู่เท่าใด  ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดอัตราดอกผล
เช่าซื้อได้ร้อยละ………..บาทต่อปี นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินครบถ้วนตามสัญญานี้
     ข้อ 3.  ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อได้ขอชำระเงินล่วงหน้าไว้เป็นเงิน…………………………….บาท
(………………………………………….…..)  และยังคงค้างอยู่เป็นราคาเงินสดสุทธิ……………………...บาท
(……………………………………………...) โดยผู้เช่าซื้อต้องชำระพร้อมดอกผลเช่าซื้อตามสัญญาใน ข้อ 2.
คิดเป็นราคาเช่าซื้อซึ่งต้องชำระเป็นเงินรายงวด  งวดละไม่น้อยกว่า…………………………………………บาท
(……………………………………………...) มีกำหนดระยะเวลา………………………………เดือน โดยให้
ชำระภายในวันที่……………ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน……………………………….. พ.ศ. ………….
เป็นต้นไป ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาใน
ข้อ 3. ให้ผู้เช่าซื้อชำระให้ครบถ้วนในงวดสุดท้ายด้วย

     วิธีการชำระเงินรายงวดของผู้เช่าซื้อที่ชำระในแต่ละงวด  ให้ผู้ให้เช่าซื้อจัดชำระเป็นดอกผลเช่าซื้อก่อน  แล้วที่เหลือก็ให้หักเป็นราคาเงินสดประจำงวดนั้น ๆ  คิดคงเหลือเป็นราคาเงินสดสุทธิคงเหลือแต่ละงวด
     ข้อ 4.  ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อขอชำระราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิคงเหลือ
ก่อนกำหนด  ผู้ให้เช่าซื้อจะไม่คิดดอกผลเช่าซื้อสำหรับของราคาเงินสดสุทธิที่ลดลงหรือหมดไป  เนื่องจาก
การขอชำระราคาเงินสดประจำงวดหรือราคาเงินสดสุทธิคงเหลือตามระยะเวลาที่ชำระก่อนกำหนดนั้น  แต่ให้
ผู้เช่าซื้อเรียกเป็นค่าชดเชยจากผู้เช่าซื้อได้ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิที่ผู้เช่าซื้อชำระ
     ข้อ 5.  ผู้เช่าซื้อขอรับรองว่าผู้เช่าซื้อมีความสามารถในการชำระราคาเช่าซื้อตามสัญญานี้ได้ โดยมี
รายได้ประจำเดือนละไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราการชำระเงินรายงวด  และมีความสามารถในการทำนิติกรรมตลอดจนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการกำหนด
     ในระหว่างเวลาเช่าซื้อ  ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อจัดหาสถาบันการเงินหรือธนาคารรับจำนอง
เพื่อให้ผู้เช่าซื้อจะได้มีโอกาสชำระราคาเช่าซื้อ  พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้อในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ได้ชำระกับ
ผู้เช่าซื้อ  และเพื่อจะชำระราคาเช่าซื้อให้กับผู้ให้เช่าซื้อได้ก่อนกำหนดในสัญญา  โดยผู้เช่าซื้อจะต้องนำหลักฐานซึ่งแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ในการประกอบการกู้เงินผ่อนชำระกับสถาบันการเงินนั้น ๆ
มามอบให้กับผู้เช่าซื้อเพื่อพิจารณาการยื่นกู้ก่อน ภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้ ดังนี้
     1.  บัตรประจำตัวหรือบัตรข้าราชการหรือองค์การ (ถ่ายเอกสาร)
     2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
     3.  ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตร แล้วแต่กรณี (ถ่ายเอกสาร)
     4.  ใบรับรองอัตราจ้างเงินเดือน (สำหรับข้าราชการใช้แบบฟอร์มของทางราชการ มีผู้ลงนามรับรอง
ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป  สำหรับลูกจ้างเอกชนใช้แบบฟอร์มของบริษัท ห้างร้าน  โดยมีผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม
รับรอง)
     สำหรับอาชีพอิสระ  ให้นำหลักฐานการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และบัญชีเงินฝากแสดงฐานะทางการเงิน
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งมีการฝากเดือนละไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราผ่อนชำระ
     1.  ในกรณีที่ผู้กู้มีบิดามารดา มีสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ก็ต้องถ่ายเอกสารสำเนาใบต่างด้าวไปด้วย
(หน้า 1 ถึง หน้า 5 และหน้าต่ออายุการเสียค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย)
     2.  ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมนำหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นไปด้วย
     เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้พิจาณาคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อครบถ้วนและถูกต้อง  ก็ให้ผู้เช่าซื้อต้องไปยื่นเรื่อง
ขอกู้กับสถาบันการเงินที่ผู้ให้เช่าซื้อจัดหา ภายในกำหนดเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้แจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
     ข้อ 6.  ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปให้บุคคลอื่นหรือเช่าซื้อช่วง ตลอดจนไม่ต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อเสียก่อน หรือใช้ทรัพย์สินนั้นให้เป็นที่เสีย
หายหรือรบกวนสิทธิของผู้อื่น  พร้อมทั้งจะต้องบำรุงดูแลรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้คงอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  หากผู้เช่าซื้อมิได้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว  ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและบอก
เลิกสัญญาก็ได้  หากได้มีหนังสือบกเลิกล่วงหน้าครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกเลิก
แล้ว  ผู้เช่าซื้อยังไม่สามารถแก้ไขสิ่งบกพร่องหรือปฏิบัติตามสัญญาให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ให้เช่าซื้อได้อีก
     ข้อ 7.  หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินรายงวดในงวดหนึ่ง ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกค่าปรับ
ได้ในอัตราที่ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้เช่าซื้อพึงเรียกได้ตามกฎหมาย
     ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินรายงวดตามสัญญาในข้อ 3. สองงวดติด ๆ กัน ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ หากโดยได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและจะแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าครบ
กำหนด 30 วัน นับตั้งแต่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกเลิกแล้ว ผู้เช่าซื้อก็ยังละเลยไม่ชำระเงินรายงวดให้ครบ
     ข้อ 8.  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อให้สูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 2.  ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำได้โดยให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าแล้ว
30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อกัน และผู้เช่าซื้อจะต้องเริ่มชำระดอกผลเช่าซื้อในอัตราใหม่
ต่อไปด้วย
     ข้อ 9.  ถ้าผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้
ต่อเมื่อได้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบ  และจะต้องได้รับความยินยอมเสียก่อนจึงจะ
โอนสิทธิและหน้าที่กันได้  ซึ่งบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ใหม่นี้จะต้องมีคุณสมบัติและต้องยอมปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญาเดิมทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้แล้ว
     อนึ่ง ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ในการโอนสิทธิหน้าที่ใหม่ก็ดี หรือในการทำใบแทน
หรือสำเนาสัญญาเช่าซื้อซึ่งของเดิมชำรุดหรือสูญหายให้กับผู้เช่าซื้อก็ดี  ให้ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้เช่าซื้อแล้วแต่
กรณีเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
     ข้อ 10.  ผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้เอาประกันและเสียเบี้ยประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่าซื้อกับบริษัทประกันภัย
ที่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้จัดหา  รวมทั้งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษี
ทรัพย์สินส่วนของทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้  โดยหากผู้ให้เช่าซื้อได้เป็นผู้ออกชำระให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว  ให้
ผู้เช่าซื้อต้องชำระคืนให้ผู้ให้เช่าซื้อจนครบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระก่อนแล้ว
     ข้อ 11.  ผู้เช่าซื้อยินยอมร่วมกับผู้เช่าซื้ออื่น ๆ ที่จะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์
ของผู้ซื้อร่วมกัน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาความสะอาด ถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนค่าไฟฟ้า
แสงสว่าง และค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย  ถ้าหากผู้ให้เช่าซื้อได้เป็นผู้ออกชำระล่วงหน้าหรือแทนไปก่อนแล้ว  ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระคืนส่วนของตนให้ครบภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระไปแล้ว
  
  ข้อ 12.  เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาเช่าซื้อจนครบถ้วนตามสัญญาใน ข้อ 3.  หรือได้ชำระราคาเงินสด
สุทธิรวมทั้งดอกผลเช่าซื้อคงค้าง หรือเงินค่าชดเชยตามสัญญา ข้อ 4. ครบถ้วนแล้ว และเมื่อผู้เช่าซื้อได้นำหรือ
จัดหาหลักฐานทางเอกสารที่ต้องใช้ในการทำนิติกรรมมามอบให้หรือมาครบถ้วนแล้ว  ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องจัดการ
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าซื้อกันนี้ให้กับผู้เช่าซื้อให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนดเวลา 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้ส่งหรือจัดหาหลักฐานมาครบถ้วน  โดยการนี้ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น
  
     หากผู้ให้เช่าซื้อบิดพลิ้วไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่าซื้อได้ตามสัญญา  ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้
ผู้เช่าซื้อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจำนวนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจำนวน
     หนังสือสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อตกลงถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ และคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างได้
ยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  (ฉบับนี้สำหรับ………………………………………………….)


     ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้ให้เช่าซื้อ
             (…………………………………………………)

     ลงชื่อ ……………………………………………….. ผู้เช่าซื้อ
             (…………………………………………………)

     ลงชื่อ ……………………………………………….. พยาน
             (…………………………………………………)

     ลงชื่อ ……………………………………………….. พยาน/ผู้เขียน
             (…………………………………………………)

หมายเหตุ  ผู้ให้เช่าซื้อต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อเงิน 1,000 บาท ส่วนที่เกิน 1,000 บาท ให้ติดอีก 1 บาท

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML