Home

 

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 26 May 2009 06:08

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………………. สำนักงานเลขที่……………………………………………ระหว่างบริษัท……………………….…………….จำกัด  โดย………………………………………กรรมการผู้มีอำนาจอยู่เลขที่……………………….……………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "เจ้าของ" ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………..อยู่เลขที่…………………………………………………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
"ผู้เช่าซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1.  ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
เจ้าของตกลงให้เช่าซื้อ  ผู้เช่าซื้อตกลงและได้รับมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปจากเจ้าของแล้วในวันทำสัญญานี้ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน และได้ตรวจดูเป็นที่พอใจแล้ว  คือ
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ……………………………………………………..หมายเลขประจำเครื่อง
เครื่องหมาย……………………………………….. ยี่ห้อ……………………………………
แบบ…………………….. ชนิด………………………. ลักษณะ…………………………สี………………………………………
ซึ่งมีส่วนประกอบและเครื่องอุปกรณ์ด้วย  คือ
(1)  ………………………………………………(2)  …………………………………………………
ข้อ 2.  การชำระค่าเช่าซื้อและการวางเงินล่วงหน้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อตามข้อ 1.  ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะชำระค่าเช่าซื้อให้เจ้าของในวันทำสัญญานี้เป็นเงิน…………………….บาท (………………………………………….) และต่อไปจะนำเงินงวดไปชำระ
ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเจ้าของ  ในกรณีเจ้าของส่งตัวแทนไปชำระก็ให้ถือว่าเป็นเพียงการให้ความสะดวกแก่ผู้เช่าซื้อเท่านั้น  มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชำระเงิน
จำนวนเงินงวดที่จะต้องชำระต่อไปผู้เช่าซื้อจะชำระงวดละ………………..บาท (………….…………) รวม…………….งวด เป็นเงิน………………………….บาท (…………………………………) เริ่มชำระงวดแรกวันที่……………………………….. งวดต่อไปชำระทุกวันที่……….ของเดือนถัดไปจนกว่าจะครบตามตารางรายการกำหนดชำระเงินต่อไปนี้

อันดับ    งวด      วันที่ชำระ       จำนวนเงิน
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
…………… …………………… ………………………………. …………………….
รวมเป็นเงินที่ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระทั้งสิ้น…………………….บาท (…………………………………….)

ข้อ 3.  การใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปใช้  ณ บ้านเลขที่…………………………………………
และจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำให้ลบเลือนซึ่งเลขหมายประจำเครื่องหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ  นอกจากนี้จะใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าซื้อด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดจะครอบครองดูแล เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย จะบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ดีอยู่เสมอและยอมให้เจ้าของหรือผู้แทนเข้าตรวจได้เสมอ  โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สอย การเก็บ การบำรุงรักษา เช่น ค่าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ายางรถยนต์ ค่าเช่าที่เก็บรักษา ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าปรับ ค่าซ่อมแซมความชำรุดจะมากน้อยเท่าใดก็ดี  ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรืออกแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 4.  กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของในระหว่างเช่าซื้อตามสัญญานี้ เจ้าของยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปจำหน่าย จำนำ ให้เช่า ให้ยืม หรือให้ผู้อื่นครอบครองหรือใช้หรือนำไปไว้ที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น และจะไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย  มิฉะนั้นเจ้าของมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญา  รวมทั้งเรียกค่าเสียหายได้ทันที

ข้อ 5.  กรณีเกิดวินาศภัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกโจรภัย อัคคีภัย วินาศภัย สูญหาย ชำรุด บุบสลาย ถูกทำลาย ถูกอายัด ถูกยึด หรือถูกริบ  ไม่ว่าโดยเหตุสุดวิสัยหรือโดยเหตุใดก็ตาม  ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดฝ่ายเดียวและจำต้องแจ้งให้เจ้าของทราบทันที และผู้เช่าซื้อตกลงว่าจะยอมติดตามฟ้องร้องเอาคืน ยอมชดใช้ ยอมซ่อมแซมให้คืนสภาพ
เดิม และยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ  แต่หากเจ้าของได้ออกเงินไปเพื่อการดังกล่าว  ผู้เช่าซื้อก็ยอมชดใช้ให้แก่เจ้าของด้วย

ข้อ 6.  ความรับผิดกรณีดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าซื้อ

ถ้าผู้เช่าซื้อทำการดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าซื้อ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของ  เมื่อเจ้าของเรียกร้อง ผู้เช่าซื้อยินยอมทำให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และยอมรับผิดในความสูญหาย เสียหาย ชำรุด บุบสลายอันเกิดแต่การนั้น  และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าซื้อยอมให้สิ่งที่นำเข้ามาดัดแปลง ต่อเติม ติดหรือตั้งอยู่ในตัวทรัพย์สินที่เช่าซื้อนี้ ตกเป็นส่วนหนึ่งของตัวทรัพย์สินที่เช่าซื้อและเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของด้วย  โดยผู้เช่าซื้อจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและสิ่งของนั้น ๆ จากเจ้าของ  และถ้าการดัดแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งนั้นเป็นเหตุให้ต้องถูกเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น  ผู้เช่าซื้อยอมชำระภาษีนั้นโดยตรงฝ่ายเดียว  และถ้าเจ้าของได้ชำระไปเท่าใดผู้เช่าซื้อยินยอมชดใช้คืนให้จนครบ

ข้อ 7.  การเสียดอกเบี้ยกรณีผิดนัด
ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใดหรือผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินใด ๆ แก่เจ้าของตามสัญญาไม่ว่าประการหนึ่งประการใด หรือผู้เช่าซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใดผู้เช่าซื้อยอมเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ค้างชำระและหรือค่าเสียหายนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยอมเสียค่าติดตาม ทวงถามเรียกเก็บนั้น ให้แก่เจ้าของอีกโสดหนึ่งด้วย

ข้อ 8.  กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัด
ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใดก็ดี กระทำผิดสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี หรือทรัพย์สินที่เช่าซื้อถูกอายัด ถูกยึด ถูกริบไม่ว่าโดยเหตุใดก็ดี  ผู้เช่าซื้อถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็ดีไม่ว่าเจ้าของจะได้ใช้ทางแก้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วหรือไม่ก็ตาม  ผู้เช่าซื้อยอมให้เจ้าของใช้ทางแก้ตามความในข้อนี้อีกโสดหนึ่งด้วย  กล่าวคือยอมให้ถือว่าสัญญานี้เลิกกันโดยเจ้าของไม่ต้องบอกกล่าวก่อน และยอมให้เจ้าของริบเงินค่าเช่าซื้อที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นของเจ้าของ โดยผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องคืน และผู้เช่าซื้อยอมส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนให้เจ้าของโดยพลันในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว โดยเรียบร้อย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าซื้อเอง  ถ้าไม่ส่งมอบคืนก็ให้ถือว่าครอบครองไว้โดยมิชอบ  และเจ้าของหรือผู้แทนมีสิทธิติดตามเข้าไปในที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้นตั้งอยู่ เพื่อเข้ายึดถือครอบครองเอาคืนไปได้เอง โดยผู้เช่าซื้อยินยอม ไม่โต้แย้งขัดขวาง ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  และยินยอมใช้ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความที่ต้องเสียไปในการสืบสวน ติดตาม ยึดถือ ครอบครอง ฟ้องร้อง เอาคืนและซ่อมแซมนั้นคืนแก่เจ้าของจนครบ  และผู้เช่าซื้อยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อหรือใช้ค่าเสียหายที่เจ้าของต้องขาดประโยชน์ที่ควรจะได้จากทรัพย์สินที่ผู้เช่าซื้อไม่ส่งคืนทันทีตามข้อนี้อย่างหนึ่งอย่างใดตามแต่เจ้าของจะเลือก  ทั้งนี้ จนกว่าผู้เช่าซื้อจะลงลายมือชื่อทำบันทึกยอมคืนและส่งทรัพย์สินที่เช่าซื้อมอบคืนแก่เจ้าของแล้ว  และถ้าวันบันทึกส่งมอบอยู่ระหว่างยังไม่ครบงวดการชำระงวดใด  ผู้เช่าซื้อยอมชำระงวดนั้นเต็มจำนวน  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้แทนติดตามยึดถือ ครอบครอง เอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าวนั้น  ผู้เช่ายอมให้ถือว่าบรรดาทรัพย์สินที่เอาเข้ามารวมกัน ติดไว้ที่ หรือตั้งอยู่ในตัวทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นส่วนหนึ่งของตัวทรัพย์สินที่เช่าซื้อ  ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของด้วย

ข้อ 9.  สิทธิของเจ้าของเมื่อยึดทรัพย์สินคืน
เมื่อเจ้าของยึดทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนมาได้แล้ว  เจ้าของอาจจะเลือกใช้สิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
ออกขายโดยเปิดเผยกับบุคคลใดเป็นราย ๆ ไป หรือโดยวิธีการประมูล หรือโดยวิธีการขายทอดตลาดตาม
ราคาที่เจ้าของเห็นสมควร  โดยเจ้าของมิจำต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าซื้อทราบ  จำนวนเงินที่ขายได้หากมีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อก่อนขาย  ให้เจ้าของจองหักเงินค่าซ่อมแซมออกจากราคาที่ขายได้ เหลือเท่าใดให้นำไป
ชำระราคาค่าเช่าซื้อที่ยังคงค้างอยู่ รวมทั้งค่าภาษีหากจะพึงมีกับค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่จะต้องชำระตาม
สัญญานี้  และผู้เช่าซื้อสัญญาว่าหากราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ซึ่งได้ขายไปไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว  ผู้เช่าซื้อ
ยอมชำระเงินจำนวนที่ยังขาดอยู่อีกให้แก่เจ้าของจนครบ  แต่ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่จากการขายเมื่อชำระหนี้ให้กับ
เจ้าของจนครบถ้วนดังกล่าวแล้ว  เจ้าของจะคืนเงินจำนวนที่เหลือให้กับผู้เช่าซื้อ ทั้งนี้โดยเจ้าของจะแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และผู้เช่าซื้อจะต้องมารับเงินจากเจ้าของตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไป

ข้อ 10.  กรณีเจ้าของผ่อนผัน

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดสัญญาหลายครั้ง  หากเจ้าของยอมผ่อนผันการผิดนัดหรือผิดสัญญาครั้งใด อย่างใด  ก็ไม่ถือว่าเป็นการผ่อนผันการผิดนัดหรือผิดสัญญาครั้งอื่น

ข้อ 11.  การโอนกรรมสิทธิ์
เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระหนี้ใด ๆ ตามสัญญานี้แก่เจ้าของครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้ว  เจ้าของจะได้ทำหนังสือรับรองให้และจัดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อต่อไป
 ข้อ 12.  กรณีส่งคำบอกกล่าว
การส่งคำบอกกล่าวที่จะต้องส่งให้แก่กัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ส่ง ณ ที่อยู่ตามภูมิลำเนาที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้  โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการนำไปปิดไว้ในกรณีที่ส่งไม่ได้หรือย้ายที่อยู่โดยฝ่ายที่ย้ายไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ซึ่งให้ถือว่าได้รับในวันที่ไปรษณีย์ไปถึง หรือวันที่มีการปิดหมาย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ……………………………………….. ผู้เช่าซื้อ            ลงชื่อ…………………………………..เจ้าของ
      (…………………………………………)                         (……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………….. พยาน                ลงชื่อ…………………………………..พยาน
      (…………………………………………)                           (……………………………………)


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML