Home

 

พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ( NON-SMOKERS' HEALTH PROTECTION ACT B.E. 2535 )

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Thursday, 13 November 2008 11:31

                                                      พระราชบัญญัติ

                                            คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

                                                       พ.ศ. ๒๕๓๕

                       

 

                                                 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                                           เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

                        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

                        มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

พ.ศ. ๒๕๓๕”

 

                        มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        *[รก.๒๕๓๕/๔๐/๒๐/๗ เมษายน ๒๕๓๕]

 

                        มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้

                        “บุหรี่” หมายความว่า  บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตาม

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ

                        “สูบบุหรี่” หมายความรวมถึง  การกระทำใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิดควันจากการเผาไหม้

ของบุหรี่

                        “สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ซึ่งประชาชนมี

ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

                        “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า  เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ควบคุม หรือผู้ที่รับผิดชอบดำเนินงาน

ของสถานที่สาธารณะ

                        “เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า  บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่

                        “เขตสูบบุหรี่” หมายความว่า  บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้

                        “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้

                        “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                        (๑) กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

บุหรี่

                        (๒) กำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เป็นเขตสูบบุหรี่

หรือเขตปลอดบุหรี่

                        (๓) กำหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่เกี่ยวกับ

การระบายควันหรืออากาศ

                        (๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอด

บุหรี่

                        ประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ให้กำหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผู้ดำเนินการจะต้อง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย

 

                        มาตรา ๕  เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แล้ว ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่

                        (๑) จัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่และเขต

ปลอดบุหรี่

                        (๒) จัดให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกำหนด

                        (๓) จัดให้มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

รัฐมนตรีกำหนด

 

                        มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 

                        มาตรา ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรี

ประกาศตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาทำการ

ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 

                        มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

                        บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา

 

                        มาตรา ๙  ให้ผู้ดำเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สาธารณะอำนวยความ

สะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗

 

                        มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 

                        มาตรา ๑๑  ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท

                        ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

                        ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

                        มาตรา ๑๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 

                        มาตรา ๑๓  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการ

ตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

                        มาตรา ๑๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ

ทำการสอบสวนคดีนั้น มีอำนาจเปรียบเทียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

                        มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

                        ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       อานันท์ ปันยารชุน

         นายกรัฐมนตรี

 

                       

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับในทางการแพทย์

ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบและผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทำให้

เกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทำให้โรคบางโรค เช่น โรค

หอบ หืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่าการที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่

ซึ่งผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มิให้ต้องรับควัน

บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่หรือการจัดเขตให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือ

โดยวิธีอื่น ๆ   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 

-Unofficial Translation-

 

NON-SMOKERS' HEALTH PROTECTION ACT B.E. 2535 (1992)

 

BHUMIBOL ADULYADEJ REX.
Given on the 30th day of March B.E.2535
Being the 47th year of the Present Reign 
 

 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has been graciously pleased to proclaim that:
Whereas it is expedient to promulgate the law on the health protection of non-smokers,
Be it therefore enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Assembly acting as the Parliament, as fallows:
 
Section 1.
This Act is called the "Non-Smokers' Health Protection Act B.E. 2535 (1992)"
Section 2.

This Act shall enter into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3.

In this Act

"Cigarette" means a cigarette, cigar, other cigarettes, and tobacco or modified tobacco pursuant to the law on tobacco.

"Smoking" includes any act, which results in the production of smoke from the burning of cigarette.

"Public place" means a place or any vehicle where the public is entitled to enter.

"Operator" means an owner, manager, supervisor or a person responsible for the operation of the public place.

"Non-smoking area" means an area where smoking is prohibited.

"Smoking area" means an area where smoking is allowed.

"Authority" means a person who is appointed by the Minister to execute this Act.

"Minister" means the Minister taking change of this Act.

Section 4.

The Minister shall have the power to publish in the Government Gazette.

(1) Designating the names of types of public places where the health of non-smokers shall be protected;

(2) Designating any part or all of the public places under (1) as a smoking or non-smoking area,

(3) Designating the condition, nature and standard of non-smoking or smoking areas with respect to smoke or air ventilation;

(4) Designating the criteria and procedures of sign demonstration in the smoking or non-smoking areas.

The publication under (3) or (4) shall also fix the date, time or period on which the operator must complete such compliance.

Section 5.

After publication by the Minister under Section 4, the operator shall have the duty

(1) to arrange any part or all of the public places as the smoking and non-smoking areas;

(2) to arrange the smoking area to have such condition, nature and standard as designated by the Minister;

(3) arrange for the signs in the smoking or non-smoking areas in accordance with the criteria and procedures designated by the Minister.

Section 6.

No persons shall be allowed to smoke in a non -smoking area,

Section 7.

The authority shall have the power to enter such public places as published by the Minister under Section 4 (1) and Section 4 (2) during sunrise and sunset or working hours of such places for inspection or supervision of the implementation of this Act.

Section 8.

In performing the duty, the authority shall present the identity card to the persons concerned.
Such identity card of the authority shall be in accordance with the form prescribed by the Minister and published in the Government Gazette.

Section 9.

The operator and persons concerned with the public places shall reasonably facilitate the authority performing the duty under Section 7.

Section 10.

In executing this Act, the authority shall be the officers under the Penal Code.

Section 11.

Any operator failing to comply with Section 5 (1) shall be subject to a fine not exceeding twenty thousand Baht.
Any operator failing to comply with Section 5 (2) shall be subject to a fine not exceeding ten thousand Baht.
Any operator failing to comply with Section 5 (3) shall be subject to a fine not exceeding two thousand Baht.

Section 12.

Any person violating Section 6 shall be subject to a fine not exceeding two thousand Baht.

Section 13.

Any person obstructing or failing to facilitate the authority performing the duty under Section 7 shall be subject to an imprisonment not exceeding one month or a fine not exceeding two thousand Baht or both.

Section 14.

The competent inquiring officer inquiring a case shall have the power to affect the fine in accordance with the Criminal Procedure Code.

Section 15.

The Minister of the Ministry of Public Health shall take charge of this Act and shall have the power to appoint the authorities as well as to prescribe the announcements for the execution of this Act.

Such announcements shall enter into force after their publication in the Government Gazette.

 

 

Countersigned by Mr. Anand Punyarachun as Prime Minister

 

Note:

The reason for the promulgation of this Act is that it is recognized among the physicians that cigarette smoke causes several harms to the health of smokers and non-smokers alike such as lung cancer or cancer of other organs and Coronary Artery Thrombosis. Cigarette smoke also aggravates the symptom of certain diseases such as chronic bronchitis or allergies. Moreover, it is proved that the non-smokers inhaling such cigarette smoke of other persons suffer health deterioration the same way as cigarette smokers do especially in case where the inhaling persons of such cigarette smoke are children. It is therefore expedient to protect the health of non-smokers against the cigarette smoke in the public places by prohibiting cigarette smoking in certain places or by designating specific smoking areas or otherwise. It is therefore necessary to promulgate this Act.

 

Published in the Government Gazette, Book 109, Part 40 dated 7 April 1992

 


 

 


 

 


 


Last Updated (Tuesday, 23 June 2009 04:12)
VALID CSS   |   VALID XHTML