Home

 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ( National Education Act of B.E. 2542 )

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Thursday, 13 November 2008 10:59

                                                   

             
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒

                        

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ

“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน

“ผู้บริหารการศึกษา”  หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

“กระทรวง”[๒] หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา ๕[๓]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 

หมวด ๑

บททั่วไป

ความมุ่งหมายและหลักการ

                        

 

มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

มาตรา ๗  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

มาตรา ๘  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้

(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

(๒) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา

(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

 

หมวด ๒

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

                        

 

มาตรา ๑๐  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

 

มาตรา ๑๑  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว

 

มาตรา ๑๒  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๑๓  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

 

หมวด ๓

ระบบการศึกษา

                        

 

มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

 

มาตรา ๑๖  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๑๘  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น

(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

(๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด

 

มาตรา ๑๙  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรา ๒๐  การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรา ๒๑  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความชำนาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยคำนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

หมวด ๔

แนวการจัดการศึกษา

                        

 

มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 

มาตรา ๒๓  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้

(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ

(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

 

มาตรา ๒๕  รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

 

มาตรา ๒๖  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

 

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม

 

มาตรา ๒๙  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน

 

มาตรา ๓๐  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

 

หมวด ๕

การบริหารและการจัดการศึกษา

                        

 

ส่วนที่ ๑

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

                        

 

มาตรา ๓๑[๔]  กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง

 

มาตรา ๓๒[๕]  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรา ๓๓[๖]  สภาการศึกษา มีหน้าที่

(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ

(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (๑)

(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

(๔) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)

(๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรา ๓๔[๗]  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรา ๓๕  องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะด้วย

ให้สำนักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

 

มาตรา ๓๖  ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ

 

มาตรา ๓๗[๘]  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ

(๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย

(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ

(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

 

มาตรา ๓๘[๙]  ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการตำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 

มาตรา ๓๙[๑๐]  ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๔๐[๑๑]  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)

 

ส่วนที่ ๒

การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                        

 

มาตรา ๔๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น

 

มาตรา ๔๒  ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ส่วนที่ ๓

การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

                        

 

มาตรา ๔๓  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ

 

มาตรา ๔๔  ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎระทรวง

 

มาตรา ๔๕  ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยรัฐต้องกำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการศึกษา

การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย[๑๒]

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดำเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

มาตรา ๔๖  รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้

 

หมวด ๖

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

                        

 

มาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

มาตรา ๔๙  ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

 

มาตรา ๕๐  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

 

มาตรา ๕๑[๑๓]  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

 

หมวด ๗

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

                        

 

มาตรา ๕๒  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

 

มาตรา ๕๓  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกำกับของกระทรวง มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา

 

มาตรา ๕๔  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรา ๕๕  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๕๖  การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรา ๕๗  ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

หมวด ๘

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                        

 

มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้

(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

มาตรา ๕๙  ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

มาตรา ๖๐  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้

(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน

(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความจำเป็น

(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกำกับของรัฐหรือองค์การมหาชน

(๖) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้

(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน

 

มาตรา ๖๑  ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

 

มาตรา ๖๒  ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

หมวด ๙

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                        

 

มาตรา ๖๓  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็น

 

มาตรา ๖๔  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

 

มาตรา ๖๕  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

 

มาตรา ๖๖  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

มาตรา ๖๗  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย

 

มาตรา ๖๘  ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา ๖๙  รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

บทเฉพาะกาล

                        

 

มาตรา ๗๐  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๗๑  ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอำนาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๗๒  ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผลภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง

 

มาตรา ๗๓  ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๗๔  ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี[๑๔]

 

มาตรา ๗๕  ให้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้

(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ ของพระราชบัญญัตินี้

(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๘ ของพระราชบัญญัตินี้

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรี

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรี

(๖) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย

 

มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวนเก้าคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน

ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้

ให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อครบวาระแล้วให้ยุบเลิกตำแหน่งและสำนักงานปฏิรูปการศึกษา

 

มาตรา ๗๗  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจำนวนสองเท่าของจำนวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน ในจำนวนนี้จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนห้าคน

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 

มาตรา ๗๘  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา และมีอำนาจกำกับดูแลกิจการของสำนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

นอกจากที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖

(๒) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗

(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน

(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น

(๖) การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน

(๗) การยุบเลิก

(๘) ข้อกำหนดอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้กิจการดำเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน  หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

พรพิมล/แก้ไข

๑๒ กันยายน ๒๕๔๔

A+B(C)

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๕]

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 เพ็ญพร/พิมพ์/แก้ไข

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

B+A(c)

 

พัชรินทร์/เนติมา  จัดทำ

๕ มีนาคม ๒๕๔๖

 

วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

วศิน/แก้ไข

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 --------------------------------------------------------------------------------

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

[๒] มาตรา ๔ นิยามคำว่า “กฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๓] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๔] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๕] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๖] มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๗] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๘] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๙] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๐] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๑] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๒] มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๓] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๔] มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๓ ก/หน้า ๑๖/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕


 
 
                                              

                                                         -Unofficial Translation-

  

National Education Act of B.E. 2542 (1999)

 

BHUMIBOL ADULYADEJ REX

Enacted on the 14th Day of August B.E. 2542;

Being the 54th Year of the Present Reign.

  

Phrabat Somdet Phra Paramintharamaha Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that the promulgation of a National Education Act is deemed necessary.

This Act includes certain provisions having implications on restriction of a person's rights and liberties.  Section 29 and Section 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand authorize such restriction by virtue of the provisions of specific laws.

His Majesty, therefore, granted His Royal assent for the promulgation of the National Education Act in accord with the recommendation and consent of the National Assembly as follows:

 

Section 1

This Act shall be called the "National Education Act of B.E.2542 (1999)"

Section 2

This Act shall be in force as of the day after its promulgation in the Government Gazette.

Section 3

All existing statutory provisions, rules, regulations, codes of practice, announcements, and orders relating to those promulgated in this Act or contrary to or inconsistent with the provisions in this Act shall be annulled and henceforth replaced by those in this Act.

Section 4

In this Act,

"Education" means the learning process for personal and social development through imparting of knowledge; practice; training; transmission of culture; enhancement of academic progress; building a body of knowledge by creating a learning environment and learning society and the availability of factors conducive to continuous lifelong learning.

"Basic education" means education provided before the level of higher education.

"Lifelong education" means education resulting from integration of formal, non-formal and informal education so as to create ability for continuous lifelong development of quality of life.

"Educational institutions" means early childhood development institutions, schools, learning centers, colleges, institutes, universities, educational agencies or other state or private bodies with powers and duties or aims of providing education.

"Basic education institutions" means institutions providing basic education.

"Educational standards" means specifications of educational characteristics, quality desired and standards required of all educational institutions. They serve as means for equivalency for purposes of enhancement and monitoring, checking, evaluation and quality assurance in the field of education.

"Internal quality assurance" means assessment and monitoring of the educational quality and standards of the institutions from within. Such assessment and monitoring are carried out by personnel of the institutions concerned or by parent bodies with jurisdiction over these institutions.

"External quality assurance" means assessment and monitoring of the educational quality and standards of the institutions from outside. Such assessment and monitoring are carried out by the Office for National Education Standards and Quality Assessment or by persons or external agencies certified by the Office. Such measures ensure the quality desired and further development of educational quality and standards of these institutions.

"Instructors" means teachers and faculty staff of educational institutions at different levels.

"Teachers" mean professional personnel with major responsibilities for learning and teaching and encouragement of learning among learners through various methods in both state and private educational institutions.

"Faculty staff" means personnel with major responsibilities for teaching and research in state and private educational institutions at degree level.

"Educational institution administrators" mean professional personnel responsible for administering each state and private educational institution.

"Educational administrators" mean professional personnel responsible for educational administration outside educational institutions. Their responsibilities cover the level of educational service area and above.

"Educational personnel" means educational institution administrators, educational administrators as well as supporting personnel providing services or whose responsibilities relate to teaching-learning process, supervision, and educational administration in the different institutions.

"Ministry" means the Ministry of Education, Religion and Culture.

"Minister" means the Minister who shall oversee the application of this Act.

Section 5

The Minister of Education, Religion and Culture shall oversee the application of this Act and shall be authorized to formulate ministerial rules, regulations and announcements related to its application.

Following their proclamation in the Government Gazette, the ministerial rules, regulations, and announcements shall enter into force.

 

Chapter 1

General Provisions:  Objectives and Principles

  

Section 6
Education shall aim at the full development of the Thai people in all aspects: physical and mental health; intellect; knowledge; morality; integrity; and desirable way of life so as to be able to live happily with other people.

Section 7

The learning process shall aim at inculcating sound awareness of politics; democratic system of government under a constitutional monarchy; ability to protect and promote their rights, responsibilities, freedom, respect of the rule of law, equality, and human dignity; pride in Thai identity; ability to protect public and national interests; promotion of religion, art, national culture, sports, local wisdom, Thai wisdom and universal knowledge; inculcating ability to preserve natural resources and the environment; ability to earn a living; self-reliance; creativity; acquiring thirst for knowledge and capability of self-learning on a continuous basis.

Section 8

Educational provision shall be based on the following principles:

(1)   Lifelong education for all;

(2)   All segments of society participating in the provision of education;

(3)   Continuous development of the bodies of knowledge and learning processes.

Section 9
In organizing the system, structure, and process of education, the following principles shall be observed:

(1)   Unity in policy and diversity in implementation;

(2)   Decentralization of authority to educational service areas, educational institutions and local administration organizations;

(3)   Setting of educational standards and implementing system of quality assurance for all levels and all types of education;

(4)   Raising the professional standards of teachers, faculty staff and educational personnel, who shall be developed on a continuous basis;

(5)   Mobilization of resources from different sources for provision of education;

(6)   Partnerships with individuals, families, communities, community organizations, local administration organizations, private persons, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises, and other social institutions.

 

Chapter 2

Educational Rights and Duties

  

Section 10

In the provision of education, all individuals shall have equal rights and opportunities to receive basic education provided by the State for the duration of at least 12 years. Such education, provided on a nationwide basis, shall be of quality and free of charge.

Persons with physical, mental, intellectual, emotional, social, communication and learning deficiencies; those with physical disabilities; or the cripples; or those unable to support themselves; or those destitute or disadvantaged; shall have the rights and opportunities to receive basic education specially provided.

Education for the disabled in the second paragraph shall be provided free of charge at birth or at first diagnosis. These persons shall have the right to access the facilities, media, services and other forms of educational aid in conformity with the criteria and procedures stipulated in the ministerial regulations.

Education for specially gifted persons shall be provided in appropriate forms in accord with their competencies.

Section 11

Parents or guardians shall arrange for their children or those under their care to receive compulsory education as provided by Section 17 and as provided by relevant laws, as well as further education according to the families' capabilities.

Section 12

Other than the State, private persons and local administration organizations, individuals, families, community organizations, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises and other social institutions shall have the right to provide basic education as prescribed in the ministerial regulations.

Section 13

Parents or guardians shall be entitled to the following benefits:

(1)     State support for knowledge and competencies in bringing up and providing education for their children or those under their care;

(2)     State grants for the provision of basic education by the families for the children or those under their care as provided by the law;

(3)     Tax rebates or exemptions for educational expenditures as provided by the law.

Section 14

Individuals, families, communities, community organizations, private organizations, professional bodies, enterprises and other social institutions, which support or provide basic education, shall be entitled to the following benefits as appropriate:

(1)   State support for knowledge and competencies in bringing up those under their care;

(2)   State support for the provision of basic education as provided by the law;

(3)   Tax rebates or exemptions for educational expenditures as provided by the law.

 

Chapter 3

Educational System

  

Section 15
There shall be three types of education: formal, non-formal, and informal.

(1)   Formal education shall specify the aims, methods, curricula, duration, assessment, and evaluation conditional to its completion.

(2)   Non-formal education shall have flexibility in determining the aims, modalities, management procedures, duration, assessment and evaluation conditional to its completion. The contents and curricula for non-formal education shall be appropriate, respond to the requirements, and meet the needs of individual groups of learners.

(3)   Informal education shall enable learners to learn by themselves according to their interests, potentialities, readiness and opportunities available from persons, society, environment, media, or other sources of knowledge.

Educational institutions are authorized to provide any one or all of the three types of education.

Credits accumulated by learners shall be transferable within the same type or between different types of education, regardless whether the credits have been accumulated from the same or from different educational institutions, including learning from non-formal or informal education, vocational training, or from work experience.

Section 16

Formal education is divided into two levels: basic education and higher education.

Basic education is that provided for the 12 years before higher education. Differentiation of the levels and types of basic education shall be as prescribed in the ministerial regulations.

Higher education is divided into two levels: lower-than-degree level and degree level.

Differentiation or equivalence of the various levels of non-formal or informal education shall be as stipulated in the ministerial regulations.

Section 17

Compulsory education shall be for nine years; requiring children aged seven to enroll in basic education institutions until the age of 16 with the exception of those who have already completed grade 9. Criteria and methods of calculating children's age shall be as stipulated in the ministerial regulations.

Section 18

Early childhood and basic education shall be provided in the following institutions:

(1)      Early childhood development institutions, namely: child care centers; child development centers; pre-school child development centers of religious institutions; initial care centers for disabled children or those with special needs, or early childhood development centers under other names.

(2)      Schools, namely: state schools, private schools, and those under jurisdiction of Buddhist, or other religious institutions.

(3)      Learning centers, namely: those organized by non-formal education agencies, individuals, families, communities, community organizations, local administration organizations, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises, hospitals, medical institutions, welfare institutes, and other social institutions.

Section 19
Higher education shall be provided in universities, institutes, colleges or those under other names in accord with the laws on higher education institutions, those on the establishment of such institutions and other relevant laws.

Section 20

Vocational education and occupational training shall be provided in educational institutions belonging to the State or the private sector, enterprises, or those organized through co-operation of educational institutions and enterprises, in accord with the Vocational Education Act and relevant laws.

Section 21

Ministries, bureaus, departments, state enterprises, and other state agencies shall be authorized to provide specialized education in accord with their needs and expertise, bearing in mind the national education policy and standard. The criteria, methods, and conditions as stipulated in the ministerial regulations shall be observed.

  

Chapter 4

National Education Guidelines

  

Section 22

Education shall be based on the principle that all learners are capable of learning and self-development, and are regarded as being most important. The teaching-learning process shall aim at enabling the learners to develop themselves at their own pace and to the best of their potentiality.

Section 23

Education through formal, non-formal, and informal approaches shall give emphases to knowledge, morality, learning process, and integration of the following, depending on the appropriateness of each level of education:

(1)   Knowledge about oneself and the relationship between oneself and society, namely: family, community, nation, and world community; as well as knowledge about the historical development of the Thai society and matters relating to politics and democratic system of government under a constitutional monarchy;

(2)   Scientific and technological knowledge and skills, as well as knowledge, understanding and experience in management, conservation, and utilization of natural resources and the environment in a balanced and sustainable manner;

(3)   Knowledge about religion, art, culture, sports, Thai wisdom, and the application of wisdom;

(4)   Knowledge and skills in mathematics and languages, with emphasis on proper use of the Thai language;

(5)   Knowledge and skills in pursuing one's career and capability of leading a happy life.

Section 24
In organizing the learning process, educational institutions and agencies concerned shall:

(1)   provide substance and arrange activities in line with the learners' interests and aptitudes, bearing in mind individual differences;

(2)   provide training in thinking process, management, how to face various situations and application of knowledge for obviating and solving problems;

(3)   organize activities for learners to draw from authentic experience; drill in practical work for complete mastery; enable learners to think critically and acquire reading habit and continuous thirst for knowledge;

(4)   achieve, in all subjects, a balanced integration of subject matter, integrity, values, and desirable attributes;

(5)   enable instructors to create the ambiance, environment, instructional media and facilities for learners to learn and be all-round persons, able to benefit from research as part of the learning process. In so doing, both learners and teachers may learn together from different types of teaching-learning media and other sources of knowledge;

(6)   enable individuals to learn at all times and in all places. Co-operation with parents, guardians, and all parties concerned in the community shall be sought to develop jointly the learners in accord with their potentiality.

Section 25

The State shall promote the running and establishment, in sufficient number and with efficient functioning, of all types of lifelong learning sources, namely: public libraries, museums, art galleries, zoological gardens, public parks, botanical gardens, science and technology parks, sport and recreation centers, data bases, and other sources of learning.

Section 26

Educational institutions shall assess learners' performance through observation of their development; personal conduct; learning behavior; participation in activities and results of the tests accompanying the teaching-learning process commensurate with the different levels and types of education.

Educational institutions shall use a variety of methods for providing opportunities for further education and shall also take into consideration results of the assessment of the learners' performance referred to in the first paragraph.

Section 27

The Basic Education Commission shall prescribe core curricula for basic education for purposes of preserving Thai identity, good citizenship, and desirable way of life, livelihood, as well as for further education.

In accord with the objectives in the first paragraph, basic education institutions shall be responsible for prescribing curricular substance relating to needs of the community and the society, local wisdom and attributes of desirable members of the family, community, society, and nation.

Section 28

Curricula at all levels of education and those for the persons referred to in the second, third, and fourth paragraphs of Section 10 shall be diversified and commensurate with each level, with the aim of improving the quality of life suitable for each individual's age and potentiality.

The substance of the curricula, both academic and professional, shall aim at human development with desirable balance regarding knowledge, critical thinking, capability, virtue and social responsibility.

Apart from the characteristics referred to in the first and second paragraphs, higher education curricula shall emphasize academic development, with priority given to higher professions and research for development of the bodies of knowledge and society.

Section 29

Educational institutions in co-operation with individuals, families, communities, community organizations, local administration organizations, private persons, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises and other social institutions shall contribute to strengthening the communities by encouraging learning in the communities themselves. Thus the communities will be capable of providing education and training; searching for knowledge, data and information; and able to benefit from local wisdom and other sources of learning for community development in keeping with their requirements and needs; and identification of ways of promoting exchanges of development experience among communities.

Section 30

Educational institutions shall develop effective learning processes. In so doing, they shall also encourage instructors to carry out research for developing suitable learning for learners at different levels of education.

       

Chapter 5

Educational Administration and Management

 

Part 1

Educational Administration and Management by the State

  

Section 31
The Ministry shall have the powers and duties for overseeing all levels and all types of education, religion, art and culture; formulation of education policies, plans and standards; mobilization of resources for education, religion, art and culture; as well as monitoring and evaluation of results in the fields of education, religion, art, and culture.

Section 32

The Ministry shall have four main pillars in the form of groups of individuals called a "council" or a "commission" as the case may be. These are: National Council for Education, Religion and Culture; Commission for Basic Education; Commission for Higher Education; and Commission for Religion and Culture. They shall be responsible for providing views or advice to the Minister or the Council of Ministers and shall have other powers and duties as provided by the law.

Section 33

The National Council for Education, Religion and Culture shall be responsible for proposing national education policies, plans and standards; policies and plans for religious, artistic and cultural affairs; mobilization of resources; evaluation of provision of education; assessment of management of religious, artistic and cultural affairs; as well as scrutinizing various laws and ministerial regulations as stipulated in this Act.

The National Council for Education, Religion and Culture shall be comprised of the Minister as Chairman; ex officio members from the various agencies concerned; representatives of private, local administration, professional organizations; and scholars whose total number shall not be less than that of all other categories combined.

The secretariat of the National Council for Education, Religion and Culture shall be a legal entity with its secretary-general serving as member and secretary.

The number of members of the National Council, their qualifications, criteria, nomination procedure, selection method, term and termination of office shall be as prescribed by the law.

Section 34

The Commission for Basic Education shall be responsible for proposing policies, development plans, standards and core curricula for basic education in line with the National Scheme for Education, Religion, Art and Culture; mobilization of resources; monitoring; inspection; and evaluation of the provision of basic education.

The Commission for Higher Education shall be responsible for proposing policies, development plans and standards for higher education in line with the National Scheme of Education, Religion, Art and Culture; mobilization of resources; monitoring; inspection; and evaluation of the provision of higher education, taking into consideration academic freedom and excellence of degree-level institutions in accord with the laws on the establishment of such institutions and other relevant laws.

The Commission on Religion and Culture shall be responsible for proposing policies and development plans for religion, art and culture in accord with the National Scheme for Education, Religion, Art and Culture; mobilization of resources; monitoring; inspection; and evaluation of work in the fields of religion, art and culture.

Section 35

The Commissions referred to in Section 33 shall be comprised of: ex officio members from various agencies concerned; representatives of private, local administration, professional organizations; and scholars whose total number shall not be less than that of all other categories combined.

The number of members of the Commissions, their qualifications, criteria, nomination procedure, method of selecting chairpersons and members, term and termination of office of each Commission shall be as provided by the law with due consideration to different functions under the responsibilities of each Commission.

The secretariats of the Commissions referred to in Section 33 shall be legal entities and the secretary-general of each commission shall serve as member and secretary of the Commission.

Section 36

The state educational institutions providing education at the degree level shall be legal entities and enjoy the status of government or state-supervised agencies with the exception of those providing specialized education referred to in Section 21.

The above institutions shall enjoy autonomy; be able to develop their own system of administration and management; have flexibility, academic freedom and be under supervision of the councils of the institutions in accord with the foundation acts of the respective institutions.

Section 37

The administration and management of basic education and higher education at lower-than-degree level shall be based on the educational service areas, taking into consideration the number of educational institutions and the number of population as the main criteria as well as other appropriate conditions.

The Minister, on the advice of the National Council for Education, Religion and Culture, shall be authorized to announce designation of educational service areas in the Government Gazette.

Section 38

In each educational service area, there shall be an Area Committee for Education, Religion and Culture and its Office. The Area Committee and its Office shall have the powers and duties for overseeing educational institutions at the basic and lower-than-degree levels; establishment, dissolution, amalgamation or discontinuance of educational institutions; promotion and support for private educational institutions in the educational service area; promotion and support for local administration organizations so as to be able to provide education in accord with the educational policies and standards; promotion and support for education provided by individuals, families, community organizations, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises and other social institutions offering a variety of training; including overseeing the units responsible for religious, artistic and cultural affairs in the area.

The Area Committee for Education, Religion and Culture shall be comprised of representatives of community, private, and local administration organizations; teacher associations; educational administrator associations; parent-teacher associations; religious leaders; and scholars in education, religion, art and culture.

The number of the committee members, their qualifications, criteria, nomination procedure, selection of the chairperson and members, term and termination of office shall be as stipulated in the ministerial regulations.

The director of the Office for Education, Religion and Culture of the educational service area shall serve as member and secretary of the Committee for Education, Religion and Culture of the area.

Section 39

The Ministry shall decentralize powers in educational administration and management regarding academic matters, budget, personnel and general affairs administration directly to the Committees and Offices for Education, Religion and Culture of the educational service areas and the educational institutions in the areas.

Criteria and procedure for the decentralization shall be as stipulated in the ministerial regulations.

Section 40

In each institution providing basic education and that at lower-than-degree level, there shall be a board supervising and supporting the management of the institution. The board shall be comprised of representatives of parents; those of teachers, community and local administration organizations, alumni of the institution and scholars.

The number of board members, their qualifications, criteria, nomination procedure, selection of chairperson and members of the board, term and termination of office shall be as stipulated in the ministerial regulations.

The director of the educational institution shall serve as member and secretary of its board.

Provisions in this Section shall not be applicable to the educational institutions referred to in Section 18 (1) and Section 18 (3).

    

Part 2

Educational Administration and Management by Local Administration Organizations

   

Section 41
Local administration organizations shall have the right to provide education at any or all levels of education in accord with readiness, suitability and requirements of the local areas.

Section 42

The Ministry shall prescribe the criteria and procedure for assessing the readiness of the local administration organizations to provide education. The Ministry shall be responsible for co-ordination and promotion of the local administration organizations' capability to provide education in line with the policies and standards required. It shall also advise on the budgetary allocations for education provided by local administration organizations.

   

Part 3

Educational Administration and Management by the Private Sector

   

Section 43
The administration and management of education by the private sector shall enjoy independence with the State being responsible for overseeing, monitoring, and assessing educational quality and standards. Private educational institutions shall follow the same rules for assessment of educational quality and standards as those for state educational institutions.

Section 44

Private education institutions referred to in Section 18 (2) shall be legal entities and shall establish their own boards comprising private education administrators; authorized persons; representatives of parents; those of community organizations; those of teachers and alumni; and scholars.

The number of board members, their qualifications, criteria, nomination procedure, selection of chairperson and members, term and termination of office shall be as stipulated in the ministerial regulations.

Section 45

Private education institutions shall be authorized to provide education at all levels and of all types as stipulated by the law. Clear-cut policies and measures shall be defined by the State regarding participation of the private sector in the provision of education.

In formulating policies and implementing plans of education provided by the State, educational service areas or local administration organizations, due consideration shall be given to effects on provision of private education. The Minister or the Area Committees for Education, Religion, and Culture or the local administration organizations shall accordingly take into account views of the private sector and the public.

Private institutions providing education at degree level shall be allowed to function with freedom develop their own system of administration and management, flexibility, and academic freedom and shall be under supervision of their own council in accord with the Act on Private Higher Education Institutions.

Section 46

The State shall provide support in terms of grants, tax rebates or exemptions and other benefits to private education institutions as appropriate. It shall also provide academic support to private education institutions to reach the standards required and attain self-reliance.

  

Chapter 6

Educational Standards and Quality Assurance

  

Section 47
There shall be a system of educational quality assurance to ensure improvement of educational quality and standards at all levels. Such a system shall be comprised of both internal and external quality assurance.

The system, criteria, and methods for quality assurance shall be as stipulated in the ministerial regulations.

Section 48

Parent organizations with jurisdiction over educational institutions and the institutions themselves shall establish a quality assurance system in the institutions. Internal quality assurance shall be regarded as part of educational administration, which must be a continuous process. This requires preparation of annual reports to be submitted to parent organizations, agencies concerned and made available to the public for purposes of improving the educational quality and standards and external quality assurance.

Section 49

An Office for National Education Standards and Quality Assessment shall be established as a public organization, responsible for development of criteria and methods of external evaluation, conducting evaluation of educational achievements in order to assess the quality of institutions, bearing in mind the objectives and principles and guidelines for each level of education as stipulated in this Act.

All educational institutions shall receive external quality evaluation at least once every five years since the last exercise and the results of the evaluation shall be submitted to the relevant agencies and made available to the general public.

Section 50

The educational institutions shall lend co-operation in preparation of documents and evidence providing relevant information on institutions. They shall also arrange for their personnel, institutions' boards, including parents and those associated with the institutions to provide additional information considered relevant to their functioning, on the request of the Office for National Education Standards and Quality Assessment, or persons, or external agencies certified by the Office and entrusted with the task of conducting external evaluation of these institutions.

Section 51

In cases where the results of the external evaluation show that an educational institution has not reached the standards required, the Office for National Education Standards and Quality Assessment shall submit to the parent organizations recommendations on corrective measures for that institution to improve its functioning within a specific period of time. In cases where corrective measures are not implemented, the Office for National Education Standards and Quality Assessment shall submit reports to the Commission for Basic Education or the Commission for Higher Education so as to take the necessary remedial action.

 

Chapter 7

Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel

  

Section 52
The Ministry shall promote development of a system for teachers and educational personnel, including production and further refinement of this category of personnel, so that teaching will be further enhanced and become a highly respected profession. The Ministry shall, in this regard, take a supervisory and co-coordinating role so that the institutions responsible for production and development of teachers, faculty staff, and educational personnel shall be ready and capable of preparing new staff and continuously developing in-service personnel.

Sufficient funds shall be allocated by the State for the budget required and for establishing the Fund for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel.

Section 53

There shall be an Organization for Teachers, Educational Institution Administrators, and Educational Administrators. The Organization shall enjoy the status of an independent body administered by a professional council under supervision of the Ministry. The Organization shall have the powers and duties for setting professional standards; issuing and withdrawal of licenses; overseeing maintenance of professional standards and ethics; and development of the profession of teachers, educational institution administrators, and educational administrators.

Teachers, administrators of educational institutions, educational administrators and other educational personnel of both the state and private sectors shall have professional licenses as provided by the law.

In establishing the Organization for Teachers, Educational Institution Administrators and Educational Administrators and other educational personnel, determination of qualifications required, criteria and procedure for issuing and withdrawal of licenses shall be as stipulated by the law.

The provision in the second paragraph shall not apply to educational personnel providing informal education, educational institutions referred to in Section 18 (3), administrators at the educational levels above education service areas, and specialized educational resource persons.

The provisions in this Section shall not apply to the faculty staff, educational institution administrators and educational administrators for higher education at the degree level.

Section 54

There shall be a central organization responsible for administering personnel affairs of teachers. All teachers and educational personnel of agencies at both state educational institution level and educational service area level shall enjoy the status of civil servants under jurisdiction of the Teacher Civil Service Organization. The personnel affairs administration shall be based on the principle of decentralization to educational service areas and educational institutions as stipulated by the law.

Section 55

There shall be a law on salaries, remuneration, welfare and other benefits allowing teachers and educational personnel sufficient incomes commensurate with their social status and profession.

A Fund for Promotion and Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel shall be established and be used as grants for innovations, outstanding achievements and rewards in honor of teachers, faculty staff, and teaching personnel as stipulated in the ministerial regulations.

Section 56

The production and development of faculty staff and educational personnel; development of professional standards and ethics; and personnel administration for civil servants or officials in degree-level educational institutions enjoying legal entities shall be as provided by the foundation laws of the respective institutions or other relevant laws.

Section 57

Educational agencies shall mobilize human resources in the community to participate in educational provision by contributing their experience, knowledge, expertise and local wisdom for educational benefits. Contributions from those who promote and support educational provision shall be duly recognized.

 

Chapter 8

Resources and Investment for Education

  

Section 58
There shall be mobilization of resources and investment in terms of budgetary allocation, financial support and properties from the State; local administration organizations; individuals; families; communities; community organizations; private persons; private organizations; professional bodies; religious institutions; enterprises; other social institutions; and foreign countries, for use in the provision of education as follows:

(1)     The State and local administration organizations capable of providing education shall mobilize resources for education. In so doing, they shall be authorized to levy educational taxes as appropriate, in accord with provisions in the law.

(2)     As providers and partners in educational provision, individuals; families; communities; local administration organizations; private persons; private organizations; professional bodies; religious institutions enterprises; and other social institutions shall mobilize resources for education, donate properties and other resources to educational institutions and share educational expenditures as appropriate and necessary.

The State and local administration organizations shall encourage and provide incentives for mobilization of these resources by promoting, providing support and applying tax rebate or tax exemption measures as appropriate and necessary, in accord with provisions in the law.

Section 59

State educational institutions which are legal entities shall be empowered to take charge of, oversee, maintain, utilize and earn interest from their properties, both state land as provided by the State Land Act and other properties; earn income from their services; and charge tuition fees not contrary to or inconsistent with their policies, objectives, and main missions.

Immovable properties of state educational institutions, which are legal entities, acquired through donation or purchase or in exchange for their income shall not be regarded as state land, and the institutions shall have the right of ownership.

Income and interest of educational institutions which are legal entities; interest from the state land; indemnities from violation of study leave; and those from violation of contracts for purchasing properties or hiring of work using budgetary allocations shall not be income to be submitted to the Ministry of Finance as stipulated by the Treasury Reserve Act and the Budgetary Procedure Act.

Income and interest of educational institutions which are not legal entities, interest from state land, indemnities from violation of study leave, and those from violation of contracts for purchasing properties or hiring of work using budgetary allocations shall be utilized by educational institutions in their educational provision as stipulated by the rules of the Ministry of Finance.

Section 60

The State shall be responsible for the following:

(1)   Distribution of general subsidies for per head expenditure commensurate with the needs of those receiving compulsory and basic education provided by the State and the private sector. These grants shall be distributed on an equal basis.

(2)   Distribution of grants in terms of loans for those from low-income families, as appropriate and necessary.

(3)   Distribution of budgetary allocations and other special educational resources suitable and in line with the requirements for educational provision for each group of persons with special needs referred to in the second, third and fourth paragraphs of Section 10.  In so doing, consideration shall be given to equality of educational opportunity and justice in accord with the criteria and procedures stipulated in the ministerial regulations.

(4)   Distribution of budgetary allocations for operating and capital costs of educational institutions in accord with the policies, the National Education Development Plan and the missions of the respective institutions, which shall be allowed freedom in utilization of the allocations and educational resources.  In so doing, consideration shall be given to quality and equality of educational opportunity.

(5)   Distribution of budgetary allocations as general subsidies for state degree-level institutions, which are legal entities and are state-supervised or public organizations.

(6)   Distribution of low-interest loans to private educational institutions for eventual self-reliance.

(7)   Establishment of the State and Private Education Development Fund.

Section 61

The State shall distribute subsidies for education provided by individuals, families, communities, community organizations, private organizations, professional bodies, religious institutions, enterprises and other social institutions as appropriate and necessary.

Section 62

There shall be a system for auditing, following-up and evaluation, by internal units and state agencies responsible for external auditing, of efficiency and effectiveness in utilization of educational budgetary allocations in line with the Principles of Education, National Educational Guidelines and the educational quality and standards required. The criteria and procedures for the auditing, following-up, and evaluation as prescribed in the ministerial regulations shall be observed.

 

Chapter 9

Technologies for Education

  

Section 63

The State shall distribute frequencies, signal transmission devices, and other infrastructure necessary for radio broadcasting, television, telecommunication radio and other media of communication for use in provision of formal, non-formal and informal education and enhancement of religious, artistic, and cultural affairs as necessary.

Section 64
The State shall promote and support the production and refinement of textbooks, reference books, academic books, publications, materials, and other technologies for education through acceleration of production capacity; provision of financial subsidy for production and incentives for producers; and development of educational technologies.  In so doing, fair competition shall be ensured.

Section 65

Steps shall be taken for personnel development for both producers and users of technologies for education so that they shall have the knowledge, capabilities, and skills required for the production and utilization of appropriate, high-quality, and efficient technologies.

Section 66

Learners shall have the right to develop their capabilities for utilization of educational technologies as soon as feasible so that they shall have sufficient knowledge and skills in using these technologies for acquiring knowledge themselves on a continuous lifelong basis.

Section 67

The State shall promote research and development; production and refinement of technologies for education; as well as following-up, checking and evaluating their use to ensure cost-effective and appropriate application to the learning processes of the Thai people.

Section 68

Financial resources shall be mobilized for the establishment of the Technology for Education Development Fund. These resources shall include state subsidies, concession fees and profits from enterprises relating to mass media and information and communication technologies from all sectors concerned, namely, state sector, private sector, and other public organizations. Special tariffs shall be charged for the application of these technologies for human and social development.

The criteria and procedures for distribution of the Fund for the production, research and development of technologies for education shall be as prescribed in the ministerial regulations.

Section 69

The State shall establish a central unit responsible for proposing policies, plans, promotion and co-ordination of research, development and utilization of technologies for education, including matters relating to evaluation of the quality and efficiency of the production and application of the technologies for education.

 

Transitory Provisions

  

Section 70

All legislations, rules, regulations, statutes, announcements and orders pertaining to education, religion, art and culture applicable on the enactment date of this Act shall continue to be in force until the necessary amendments in line with this Act have been made, which shall not exceed five years after the enactment date.

Section 71

The ministries, bureaus, departments, educational agencies, and institutions in existence on the enactment date of this Act shall enjoy the same status and shall have the same powers and duties until the educational administration and management as provided by this Act have been in place, which shall not exceed three years after the enactment date of this Act.

Section 72

At the initial stage, the provisions in the first paragraph of Section 10 and Section 17 shall not apply until the necessary actions in line with these provisions have been taken, which shall not exceed five years after the promulgation date of the Constitution of the Kingdom of Thailand.

Within one year of the enactment date of this Act, the ministerial regulations referred to in the second and fourth paragraphs of Section 16 shall be in force.

Within six years of the enactment date of this Act, the Ministry shall have completed the first round of external evaluation of all educational institutions.

Section 73

At the initial stage, provisions in Chapter 5: Educational Administration and Management and Chapter 7: Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel shall not apply until the necessary actions in line with these provisions have been taken.  These actions include amendment of the Teachers' Act of 1945 and Teacher Civil Service Act of 1980, which shall not exceed three years after the enactment date of this Act.

Section 74

At the initial stage pending the establishment of the Ministry, the Prime Minister, the Minister of Education, and the Minister of University Affairs shall oversee the application of this Act; and shall have the powers to issue ministerial rules, regulations and announcements as provided by this Act, as related to their respective powers and duties.

Necessary actions shall be required regarding provisions in Chapter 5 of this Act relating to educational administration. Before the necessary actions are completed, the Ministry of Education, the Ministry of University Affairs and the National Education Commission shall act as the Ministry of Education, Religion and Culture as provided by this Act, each carrying out the tasks in their respective responsibilities.

Section 75

An Education Reform Office shall be established as an ad hoc public organization by virtue of a royal decree as provided by the Public Organizations Act.  Taking public views into consideration, the Office shall:

(1)   propose the structures, organs and division of responsibilities as provided in Chapter 5 of this Act;

(2)   propose systems of teachers, faculty staff, and educational personnel as provided in Chapter 7 of this Act;

(3)   propose mobilization of educational resources and investment as provided in Chapter 8 of this Act;

(4)   submit proposals to the Council of Ministers regarding the necessary bills for actions required in (1), (2) and (3);

(5)   submit to the Council of Ministers proposals regarding amendments to legislations, rules, regulations, statutes and orders in force to meet the requirements in (1), (2) and (3) in accord with this Act;

(6)   carry out other functions as provided by the Public Organizations Act.

Section 76

There shall be established a nine-member Executive Committee of the Education Reform Office, comprised of a chairperson and members, appointed by the Council of Ministers from among those with knowledge, capability, experience and expertise in educational administration; state affairs administration; personnel administration; budgetary, monetary, and financial systems; public laws; and educational laws. The Executive Committee shall include not less than three scholars who are neither civil servants nor officials of state agencies.

The Executive Committee shall be authorized to appoint scholars as its advisers and appoint sub-committees to carry out the tasks it has assigned.

The Secretary-General of the Education Reform Office shall serve as member and secretary of the Executive Committee, which shall supervise the Secretary-General in the administration of the Office.

The Executive Committee and the Secretary-General shall have a single term of office of three years, at the end of which their tenures shall be terminated and the Education Reform Office shall be dissolved.

Section 77

There shall be established a fifteen-member Nominations Committee for the Executive Committee of the Education Reform Office. The Nominations Committee shall propose twice the number of the chairperson and members of the Executive Committee from among those qualified for submission to the Council of Ministers for appointment. The Nominations Committee shall comprise:

(1)      Five representatives of the agencies concerned, namely: Permanent Secretary for Education, Permanent Secretary for University Affairs, Secretary-General of the Council of State, Secretary-General of the National Education Commission and Director of the Budget Bureau.

(2)      Two members elected among rectors of state or private higher education institutions which are legal entities; three members elected among deans of faculties of pedagogy, educational science, or education of both state and private universities offering master's degree courses in pedagogy, education science or education. The three members shall include at least a dean of the faculty of pedagogy, education science, or education of a state university.

(3)      Five members elected among representatives of academic or professional associations in the field of education, which are legal entities.

The Nominations Committee shall elect one of its members as chairman and another as secretary of the Committee.

Section 78

The Prime Minister shall oversee the enactment of the royal decree establishing the Education Reform Office and shall have the powers to oversee the functioning of the Office as provided by the Public Organizations Act.

Other than the provisions in this Act, the royal decree establishing the Education Reform Office shall include at least the following:

(1)   Composition, powers and duties and term of office of the Executive Committee referred to in Section 75 and Section 76.

(2)   Composition, powers and duties of the Nominations Committee, criteria, nomination procedure and proposal for appointment of the Executive Committee referred to in Section 77.

(3)   Qualifications and restrictions including termination of office of the Executive Committee, the Secretary-General and staff.

(4)   Capital fund, income, budget, and properties.

(5)   Personnel administration, welfare, and other benefits.

(6)   Supervision, inspection, and evaluation of achievements.

(7)   Dissolution.

(8)   Other provisions necessary for the smooth and efficient functioning of the Office.

 

    


 

 

                                                                                   

 

 

 


Last Updated (Tuesday, 23 June 2009 03:30)
VALID CSS   |   VALID XHTML