Home

 

หนังสือสัญญานายหน้า

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Friday, 12 June 2009 07:32

                                                                    หนังสือสัญญานายหน้า

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่......เดือน..........พ.ศ...........ณ ที่บ้านเลขที่.........ถนน..........ซอย...........แขวง...........เขต...........กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ข้าพเจ้า........................อายุ.........ปี อยู่ที่บ้านเลขที่..........ถนน...............ซอย.............แขวง...........เขต................จังหวัด.............ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่าผู้ให้สัญญาฝ่ายหนึ่งกับ ข้าพเจ้า.. .............อายุ.....ปี อยู่ที่บ้านเลขที่.........ถนน............ซอย.............แขวง.............เขต...........จังหวัด...............ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่านายหน้า อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญา  มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ1.นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้า ให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ้งเป็นเจ้าของ...........................โดยมีความประสงค์จะขายทรัพย์ดังกล่าว

ข้อ2.นายหน้าตกลงจะเป็นผู้ติดต่อหาผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว     ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญา  กับผู้ซื้อจนเสร็จ

ข้อ3.หากผู้ให้สัญญาสามารถขายทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้  เนื่องจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาได้ขายทรัพย์ ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า...................บาท  ผู้ให้สัญญาตกลงจ่ายเงินค่านายหน้าให้เป็นเงิน....................บาท (.........................)  โดยตกลงจะชำระเป็นงวด ๆ ดังนี้
ก.ในวันที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จะจ่ายให้เป็นเงิน....................บาท หรือตามอัตรา.............เปอร์เซ็นต์ของจำนวนมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้
ข. ในวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินครบถ้วนจากผู้ซื้อ  ส่วนที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด
ค. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกัน และ ผู้ให้สัญญา ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนผู้ให้สัญญา จะชำระค่านายหน้าทันที่ หรือ ภายในสองวัน ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ

ข้อ4.ในกรณีที่ นายหน้า ได้ค่านายหน้า จากผู้ซื้อ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชำระค่านายหน้า

ข้อ5.ในกรณีที่นายหน้าสามารถขายทรัพย์ได้เกินหรือสูงไปกว่าที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า โดยนายหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบมีภาระเป็นผู้เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียม ต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเฉพาะส่วนที่เกินซึ่งนายหน้าเป็นผู้ได้รับเงิน

ข้อ6.ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้ค่าใช้จ่ายแก่นายหน้า เท่าที่จำเป็นสำหรับในกรณีที่หาผู้ซื้อมาทำสัญญาซื้อทรัพย์สำเร็จ เป็นเงินอีก....................บาท(.......................)

ข้อ7.สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่......เดือน..........พ.ศ.......จนถึงวันที่.....เดือน............พ.ศ..........หากนายหน้ายังไม่สามารถหาผู้ซื้อ มาทำสัญญาซื้อขายได้สำเร็จ  ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกันโดยไม่จำต้องบอกกล่าว

ข้อ8.ในกรณีที่นายหน้าทำหน้าที่ผิดสัญญานายหน้า ทำให้ผู้ให้สัญญาเสียหายผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากนายหน้าได้อีก

ข้อ9.ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาไม่ยอมขายทรัพย์ เมื่อนายหน้าได้ชี้ช่องและจัดการให้ได้เข้าทำสัญญาแล้ว ผู้ให้สัญญา ตกลงยอมชำระเงินให้กับนายหน้าตามสัญญานี้เว้นแต่ในกรณี ทรัพย์ที่ขายถูกทางราชการเวณคืน หรือมีคำสั่งศาลห้ามจำหน่ายอันมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้สัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น...............ฉบับ มีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้สัญญา

(                                                                     )


ลงชื่อ..............................................................นายหน้า

(                                                                   )


ลงชื่อ..............................................................พยาน

(                                                                  )


ลงชื่อ..............................................................พยาน

(                                                                  )

 

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML