Home

 

สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 09 June 2009 05:33

                                                   สัญญาเช่าตึกแถวหรืออาคาร

 

เขียนที่……………………
วันที่………..เดือน…………พ.ศ.……………

หนังสือสัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………อายุ…………ปี   อยู่บ้านเลขที่……………ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………...……….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………………อายุ.....ปี  อยู่บ้านเลขที่……………………....ตรอก/ซอย…………………………ถนน …………………ตำบล/แขวง…………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด...…………...……….…ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เช่าและตกลงเช่าตึกแถว/อาคารเลขที่……………ตรอก/ซอย……………….ถนน…………………ตำบล/แขวง………………อำเภอ/เขต…………จังหวัด…………………….…มีกำหนดระยะเวลา……………….ปี (หากเกินกว่า3 ปีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอ/เขต………………… …………………ภายในวันที่………………………………) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สิน”   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ1.ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าทรัพย์สินเป็นกำหนดระยะเวลาทางสิ้น………ปีโดยผู้ชำระตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ…………………..บาท (………………………) กำหนดชำระค่าเช่ากันทุกวันที่……………ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่………………………เป็นต้นไป

ข้อ2.ในวันนี้ทำสัญญานี้ผู้เช่าได้ชำระและผู้ให้เช่าได้รับเงินจำนวน…………………….บาท (………………………………………) จากผู้เช่าไว้เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง และผู้เช่าได้ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องเรียบร้อย และทรัพย์สินที่เช่าไม่เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แล้วผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้
เมื่อการเช่าสิ้นสุดลง  ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้เช่า และ/หรือบริวาร ลูกจ้างของผู้เช่า และผู้เช่ามิได้จัดการซ่อมแซมให้คืนดีอยู่ในสภาพเดิม ผู้ให้เช่า มีสิทธิยึดเงินประกันนี้ไว้เป็นค่าซอมแซมดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ารับว่าจะดำเนินการชำระเงินส่วนที่ขาดเหลือต่อไปให้แก่ผู้ให้เช่า

ข้อ3 ผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระค่าภาษีต่างๆ ซึ่งทางราชการเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่เช่านี้   

ข้อ 4.  ผู้เช่าจำต้องทำการสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่นนั้นเสมอวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยในทรัพย์สินนั้นด้วย

ข้อ5ผู้ขายยอมให้ผู้ให้เช่าดำเนินการเข้าทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่เช่าตามสมควร

ข้อ6.ผู้เช่าจะดำเนินการดัดแปลง  เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าเป็นประการอื่นใดแล้ว  ผู้เช่าต้องนำแบบแปลนที่จะดำเนินการดังกล่าวมาเสนอต่อผู้ให้เช่าเพื่อทำการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและผู้เช่าจะมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวได้เมื่อปรากฏว่าผู้ให้เช่าได้มีหนังสืออนุญาตตามคำขอร้องผู้ชำนาญแล้ว

ข้อ7. บรรดาสิ่งของที่ผู้เช่านำมาทำการตกแต่งทรัพย์สินที่เช่า ถ้าเป็นไปในลักษณะที่ตีตราแน่นหนาถาวรไม่สามารถแยกออกจากทรัพย์สินที่เช่าได้แล้ว ผู้เช่าตกลงให้สิ่งของดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ให้เช่าทันทีสัญญาเช่าระงับลง

ข้อ8.ผู้เช่าสัญญาว่าจะนำเอาทรัพย์สินที่เช่าไปทำประกันอัคคีภัยไว้เป็นวงจำนวน……………….. บาท (……………………………………………) กับ บริษัท……………………. จำกัด โดยผู้เช่าจะเป็นผู้เสียเบี้ยประกันและระบุชื่อผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันอัคคีภัยนั้น

ข้อ9.เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้ได้ครบอายุการเช่าแล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะดำเนินการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวนี้ต่อไปอีก ผู้ให้เช่าก็มีความยินดีที่จะดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าให้ โดยผู้เช่าจะต้องดำเนินการแจ้งความจำนงล่วงหน้าก่อนสิ้นระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่น้อยกว่า…………….เดือน
เมื่อผู้เช่าได้ดำเนินการแจ้งความจำนงแก่ผู้ให้เช่าแล้ว  และปรากฏว่าผู้ให้เช่ายอมรับก็ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวต่ออายุการเช่าออกไปโดยอาศัยเนื้อหาสาระแห่งการเช่าตามสัญญาฉบับเดิมนี้

ข้อ10.ถ้าผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญานี้ หรือผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดีแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและทำการริบเงินประกันตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไว้ทั้งหมดได้ทันที

ข้อ11.ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที นอกจากนี้   ในระหว่างอายุสัญญาเช่านี้ถ้าผู้เช่ายึดทรัพย์ตามคำสั่งศาลก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไปทันทีโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องดำเนินการบอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความในสัญญานี้ดีแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ  และเก็บสัญญาไว้ฝายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า         ลงชื่อ…………………………………………ผู้เช่า

(…………..…………………………)                          (…………..…………………………)   
 

ลงชื่อ………………………………………..พยาน          ลงชื่อ…………………………………………พยาน

(.....................................)                           (.....................................)

 

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML