Home

 

สัญญาเช่าช่วงแบบที่ 1 (เช่าทั้งอาคาร)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 09 June 2009 04:08

                                                                    สัญญาเช่าช่วง

 

ทำที่………………
วันที่…………..เดือน…………….. พ.ศ…………

 

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ………..……… อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………..ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต……………จังหวัด………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่าช่วง”   ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………..อยู่บ้านเลขที่……………ถนน……………………….ตำแหน่ง/แขวง…………………….อำเภอ/เขต…………….จังหวัด……………………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ผู้เช่าช่วง” อีกฝ่ายหนึ่ง  โดยที่ ผู้ให้เช่าช่วง เป็นผู้มีสิทธิการเช่าช่วงในอาคารเลขที่ ………ถนน…………………..ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………..ตามสัญญาเช่าช่วงระหว่าง…………………….ซึ่งในสัญญานี้คือผู้ให้เช่าช่วงกับ………………………..ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าช่วงเดิม ตามสัญญาเช่าช่วง ลงวันที่ ………เดือน…………………………พ.ศ. …………………………โดยที่  ผู้ให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วง ประสงค์จะทำสัญญาเช่าช่วงในทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาเช่าช่วงกัน  มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ1.ทรัพย์ที่เช่าช่วง
ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วง อาคารเลขที่…………ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………ซึ่งผู้ให้เช่าช่วงได้รับสิทธิการเช่าช่วงมาจาก …………………ตามสัญญาเช่าช่วงลงวันที่…………… ……………………………………

ข้อ2.วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วง
การเช่าช่วงก็เพื่อประโยชน์การ…………..……………………………………………….เท่านั้น

3.ระยะเวลาการเช่าช่วงและอัตราค่าเช่าช่วง
คู่สัญญาตกลงเช่าช่วงทรัพย์ตามข้อ  1.  มีกำหนดระยะเวลา……………..ปี  นับตั้งแต่วันที่……..เดือน..…………………..พ.ศ. …………….ถึงวันที่…………….เดือน ……………..พ.ศ. …………….โดยผู้เช่าช่วงตกลงจะชำระค่าเช่าช่วงเป็นรายเดือน เดือนละ……………...บาท (…..…………….…….) แก่ผู้ให้เช่าช่วง โดยจะชำระทุกวันที่ ……………..ของทุกเดือน ณ…………………

4.เงินประกัน
ผู้เช่าช่วงตกลงมอบเงินประกัน  จำนวน………..บาท (……………..……………………….) ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง   เพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบของผู้เช่าช่วง
เงินประกันนี้ผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่าช่วงในวันครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง   หรือวันที่สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดลงโดยไม่ใส่ความผิดของผู้เช่าช่วง   และผู้เช่าช่วงไม่มีหนี้สินค้างชำระแก่ผู้ให้เช่าช่วง
ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงมีหนี้สินที่ค้างชำระต่อผู้ให้เช่าช่วง ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิหักเงินประกันนี้ได้  และหากยังมีเงินเหลืออยู่ ผู้ให้เช่าช่วงจะคืนให้แก่ผู้เช่าช่วง  แต่หากหักหนี้สินที่ค้างชำระจากเงินประกันแล้วยังไม่คุ้มกับเงินที่ผู้เช่าช่วงค้างชำระ ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิเรียกร้องผู้เช่าช่วงจนครบ

ข้อ 5.เงื่อนไขการใช้ทรัพย์
(1)ผู้เช่าช่วงจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสมือนวิญญูชนจะพึงดูแลรักษาทรัพย์ของตนและผู้เช่าช่วงจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา   และซ่อมแซมอาคารที่เช่าเอง
(2)ผู้เช่าช่วงจะต้องไม่นำวัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตรายอื่นใดมาเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เช่า
(3)ผู้เช่าช่วงจะต้องไม่กระทำการใด ๆ  ให้เป็นที่รบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่เจ้าของอาคารข้างเคียง
(4)ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงดัดแปลงต่อเติมอาคารที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าช่วง
(5)ผู้เช่าช่วงจะต้องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง  หรือผู้ให้เช่าเดิมในการเข้าตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่เช่าตลอดเวลา
(6)บรรดา ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และสาธรณูปโภคต่าง ๆ   ให้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าช่วงที่จะต้องเสีย

ข้อ6.กรณีผิดสัญญา
หากผู้เช่าช่วงผิดสัญญาเช่าช่วงข้อหนึ่งข้อใด หรือถูกยึดทรัพย์บังคับคดี  หรือถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย   ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าช่วงได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
หากการผิดสัญญาของผู้เช่าช่วง  เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าเดิมบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ  ซึ่งผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่าเดิม และต้องชดใช้    ค่าเสียหายพิเศษให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นเงิน………..บาท (……………………………………..)

ข้อ7กรณีสัญญาเลิกกัน
เมื่อครบระยะเวลาการเช่าช่วงก็ดี  หรือสัญญาเลิกกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ดี  ผู้เช่าช่วงจะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากห้องที่เช่า   และส่งมอบคืนห้องที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในสภาพที่เรียบร้อยดังเดิม
หากผู้เช่าช่วงไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่เช่าหรือยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงภายในระยะเวลา…………วัน นับแต่วันครบระยะเวลาการเช่าช่วงหรือนับแต่สัญญาเลิกกันแล้วโดยสัญญาฉบับนี้ผู้เช่าช่วงยินยอมให้ผู้ให้เช่าช่วงเข้าครอบครองทรัพย์ที่ให้เช่าช่วงได้ทันทีและมีสิทธิขนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ออกจากอาคารที่ให้เช่าช่วงได้ โดยที่ผู้เช่าช่องตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าช่วงสืบไป

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็น……………ฉบับ ๆ   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว   เห็นว่าสัญญาถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้เช่าช่วง   ลงชื่อ………………………………………..ผู้เช่าช่วง

(………………………………….)                         (………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน           ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(………………………………….)                        (………………………………………..)

คำยินยอมของผู้ให้เช่าเดิม
ข้าพเจ้าผู้ให้เช่าเดิม ได้ทราบข้อความในสัญญาเช่าช่วงแล้ว  ยินยอมให้ผู้ให้เช่าช่วงนำทรัพย์ซึ่งได้เช่ามาจากข้าพเจ้าไปให้เช่าช่วงได้

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ให้เช่าเดิม

(..............................................)

 

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(.............................................)

 

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(.............................................)

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated (Tuesday, 09 June 2009 04:24)
VALID CSS   |   VALID XHTML