Home

 

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Written by Administrator | Tuesday, 09 June 2009 03:57

                                                          สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เลขที่.............…………………

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   …………………แขวง…………….…..........เขต……………….........กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่…....เดือน…………………พ.ศ. ………………ระหว่าง.…………โดย…………………ตำแหน่ง…………………...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ ………………………ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  ………………………….. สำนักงานใหญ่อยู่  เลขที่……………. ถนน ……………แขวง……………เขต…………...กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์……………….โดย………………
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรกกฎตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…….………..…ลงวันที่………………ตามและหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ …………..เดือน…………………พ.ศ. …………แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ1.ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ……………… รุ่น ……………หมายเลขเครื่อง………………จำนวน…………..เครื่อง ราคาเครื่องละ…………….บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ……………………………………………รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและคุณสมบัติแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้   สัญญาเช่านี้มีกำหนดเวลา………………ปี………………..….เดือน นับตั้งแต่วันที่…………….เดือน…………………พ.ศ.  ……………..ถึงวันที่………เดือน………………….พ.ศ. …………..

ข้อ2.ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนโดยคิดคำนวณจากจำนวนครั้งของการถ่ายเอกสารเฉพาะฉบับที่ใช้งานได้เท่านั้นฉบับละ ……………….บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยจะชำระให้ภายในวันที่ …..ของทุกเดือน   สำหรับค่าเช่าในเดือนกันยายน……………….ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ผู้เช่าจะหยุดการใช้เครื่องถ่ายภายในวันที่………..และผู้ให้เช่าจะต้องยื่นหลักฐานการเรียกเก็บเงินให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่……… ………… …………………ถ้าผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ให้เช่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าเช่าในงวดสุดท้ายดังกล่าว
การคำนวณค่าเช่าตามวรรคแรก   คู่สัญญาตกลงให้คิดตามจำนวนเอกสารที่ถ่ายออกมาแล้วสมบูรณ์ใช้ได้เท่านั้น   โดยหักจำนวนเอกสารที่ถ่ายแล้วเสียออกจากยอกถ่ายเอกสารทั้งหมด
ผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าต้องเก็บเอกสารที่ถ่ายแล้วเสียคืนให้กับผู้ให้เช่าเพื่อเป็นหลักฐานในการคำนวณค่าเช่าดังกล่าในวรรคสอง
การวินิจฉัยว่าเอกสารฉบับใดเป็นเอกสารที่ถ่ายแล้วเสีย  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและถือเป็นยุติ   ผู้ให้เช่าจะโต้แย้งใด ๆ  มิได้
ข้อ3.ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าตามสัญญานี้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้ตามแบบรูปและรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องท้ายสัญญานี้
ข้อ4.ผู้ให้เช่าต้องทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 1 แห่งสัญญานี้   ในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่กำหนด    ณ …………………………….และส่งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับขอผู้เช่าภายใน……………..
วันนับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา   ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ  พร้อมทั้งเครื่องมือจำเป็นในการติดตั้ง  โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 ทั้งนี้  ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบเครื่องได้เป็นหนังสือต่อผู้เช่า  ณ  ………………………ในเวลาราชการก่อนวันกำหนดส่งมอบตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า ………………วันทำการ
ในการส่งมอบตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้เช่าต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและแนะนำวิธีการใช้เครื่องให้คณะกรรมการตรวจตับได้พิจารณาตามรายละเอียดคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 และสำเนาที่ถ่ายจะต้องมีความชัดเจนไม่มีรอยหมึกเปื้อนตามส่วนต่าง ๆ 

ข้อ5.เมื่อครบกำหนดติตั้งและส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญาข้อ  4  แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ติดตั้งและส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารบางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าภายในกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ  4   หรือส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารไม่ตรงตามสัญญาข้อ  1  หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  3  หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกำหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ  4  ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาข้อ  11  ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ให้เช่าจะต้องนำเครื่องถ่ายเอกสารกลับคืนในภายใน………วัน  นับแต่วันที่ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา   โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ6.เมื่อคณะกรรมการตรวจรับที่ผู้เช่าได้ต่างตั้งขึ้น ได้ตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ให้เช่านำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

7.ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือดีมาตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่านี้อย่างน้อยเดือนละ………..ครั้ง โดยให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า …………..วัน
สิ่งของที่ใช้สิ้นเปลืองทุกชนิด   ยกเว้นกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร  ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้จัดส่งให้โดยไม่คิดมูลค่า  โดยที่ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีไว้ในครอบครอบครองของผู้เช่าให้เพียงพออยู่เสมอ   อุปกรณ์สิ้นเปลืองดังกล่าว   เช่น ลูกโม่ถ่ายภาพ, ผงหมึก, ผงประจุภาพ, วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดถึงกรอง, แปรง, น้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์อื่น ๆ   ที่จำเป็นเพื่อให้ถ่ายเอกสารใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา

ข้อ8.ผู้ให้เช่ารับเป็นหน้าที่ในการฝึกวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าและผู้เช่าตกลงจะหาพนักงานที่เหมาะสมเข้ารับการฝึก และผู้ให้เช่ายินยอมรับเป็นหน้าที่ในการฝึกวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  

หากเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการฝึกมาก่อน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามวรรคหนึ่งเป็นของผู้ให้เช่า

ข้อ9.ในกรณีเครื่องชำรุดบกพร่องใช้งานไม่ได้ตามปกติ   ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความชำนาญและฝีมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ   เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า และให้แล้วเสร็จใช้งานได้ดีดังเดิมอย่างช้าต้องไม่เกิน…………ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
ถ้าผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมงในอัตรา    ชั่วโมงละ………………บาท โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าตามข้อ 2 หรือเรียกเอาจากหลักประกันตามข้อ 11 ก็ได้   สำหรับจำนวนเวลาที่ใช้การคำนวณค่าปรับจะเริ่มนับหลังจากครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว   จนถึงเวลาที่ผู้ให้เช่าดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จใช้งานได้ดีตามปกติ

ข้อ10.ในกรณีที่เครื่องขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ    และผู้เช่าเห็นว่าไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้ดีและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่า  ให้ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้จัดหาเครื่องที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมมาให้ผู้เช่าใช้แทนภายใน…………วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับจ้างจากผู้เช่า  หากผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ………..ของราคาเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญาข้อ  1  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าวจนกว่าผู้ให้เช่าจะดำเนินการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารมาให้ผู้เช่าใช้งานแทนแล้วเสร็จหรือจนกว่าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าอาจจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารอื่นแทนได้และบอกเลิกสัญญา  ทั้งนี้   ผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญานี้

ข้อ11.ในวันทำสัญญา   ผู้ให้เช่าได้นำหลักทรัพย์เช่า…………………………..….เป็นจำนวนเงิน……………………บาท มามอบไว้แก่ผู้เช่าเพื่อการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

12.ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายหรือบุบสลายเมื่อเกิดภัยพิบัติหรืออัคีภัย หรือการโจรกรรมเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญานี้

ข้อ13.ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ   ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญานี้ อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในความครอบครอง

ข้อ14.ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ห้ามผู้ให้เช่าโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในเครื่องถ่ายเอกสารที่ให้เช่าแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน

ข้อ15.ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด   ผู้เช่ามีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้เช่าจะแจ้งการบรอกเลิกสัญญาให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ16.เมื่อสัญญษสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ให้เช่าต้องนำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายใน…………วัน โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ17.ผู้เช่ามีสิทธิรับรองหลักประกันตามสัญญาข้อ 11 เมื่อผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากนั้นหากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าเกินกว่าจำนวนหลักประกันตามสัญญาข้อ 11 แล้วผู้ให้เช่ายอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้เช่าภายใน……….วัน   นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  (ถ้ามี)   ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้เช่า       ลงชื่อ…………………………………….ผู้ให้เช่า
       

 (……………………………………)                      (……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน       ลงชื่อ……………………………………พยาน 
  

 (……………………………………)                      (……………………………………)

ต้นฉบับได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว  เป็นเงิน…………………บาท

 

กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 00:00)
VALID CSS   |   VALID XHTML